ชาวสะมาเรียใจดี: ประวัติศาสตร์ อุปนิสัย การสอน

หากคุณยังไม่รู้จักคำอุปมาของพระคัมภีร์เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี เข้ามาและค้นพบเรื่องราวที่สวยงามนี้ที่...

การโฆษณา

คำอุปมาที่ดีที่สุดของพระเยซูและความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล

อุปมาเรื่องพระเยซูเป็นเรื่องสั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงสอนผู้คนและสาวกของพระองค์ ดังนั้น…

คำอุปมาเรื่องบุตรสุรุ่ยสุร่าย: เรื่องราวความรักของพ่อ

อุปมาเรื่องบุตรสุรุ่ยสุร่ายเป็นหนึ่งในเรื่องที่รู้จักกันดีที่สุดในองค์พระเยซูคริสต์ของเรา และบรรยายถึงคำสอนของ...