ลักษณะองค์กรทางการเมืองของอินเดีย

เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์การการเมืองของอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน...

การโฆษณา

ลักษณะของวัฒนธรรมฮินดูและขนบธรรมเนียมประเพณี

อินเดียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรม และมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น พหุนิยมทางศาสนา...

ลักษณะเด่นขององค์กรและโครงสร้างทางสังคมของอินเดีย

แม้จะถูกยกเลิกโดยกฎหมายในช่วงทศวรรษ 1950 แต่ลำดับชั้นของการแบ่งชั้นทางกรรมพันธุ์แบบเก่ายังกำหนด...