เรื่องราวของพระเจ้าพรหมผู้สร้าง

ศาสนาฮินดูรับรู้ถึงการสร้างทั้งหมดและกิจกรรมจักรวาลว่าเป็นงานของกองกำลังพื้นฐานสามอย่างที่มีสัญลักษณ์ 3...