ผลที่ตามมาของการทารุณสัตว์: สาเหตุและอื่น ๆ

การทารุณกรรมสัตว์ หรือที่เรียกว่าการทารุณสัตว์หรือการทารุณกรรมสัตว์ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือความเครียดเกินควร...