ลักษณะของมนุษย์: กำเนิด วิวัฒนาการ และอื่นๆ

แนวความคิดที่ว่ารูปแบบการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้มาจากปัญหาที่ยากที่สุดปัญหาหนึ่ง...