kuparidzirwa

Nhamba zero inobva kupi?

Nhamba zero, nhamba iyoyo yatinoshandisa patinotaura nezvekusava nematuro kana kusavapo. Unoziva here kuti ndiani akatanga zano...

Kutenda chii

Kutenda chii?

Kana tichitaura pamusoro pekuti Kutenda chii, tinowanzo nongedzera kumhando yekutenda kana kuvimba muvanhu, zvinhu,...