નાસ્તિક અને અજ્ઞેયવાદી વચ્ચેનો તફાવત

નાસ્તિક અને અજ્ઞેયવાદી વચ્ચેનો તફાવત

સામાન્ય રીતે, ઘણા લોકો વિચારે છે કે નાસ્તિક અને અજ્ઞેયવાદી શબ્દો સમાન છે. પરંતુ, તે તદ્દન અલગ ખ્યાલો છે જે નથી ...