પ્રચાર

હિંદુ સંસ્કૃતિ અને તેના રિવાજોની લાક્ષણિકતાઓ

ભારત સંસ્કૃતિમાં વિપુલ પ્રમાણમાં ધરાવતો દેશ છે, અને તેની લાક્ષણિકતા ધરાવતા ઘણા તત્વો છે, જેમ કે: તેની ધાર્મિક બહુમતી,…

ભારતના સામાજિક સંગઠન અને બંધારણની વિશેષતાઓ

1950 ના દાયકામાં કાયદા દ્વારા નાબૂદ કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં, જૂના વારસાગત સ્તરીકરણ વંશવેલો લાદવામાં આવ્યા હતા...