પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે Huichol કપડાં

હ્યુચોલ્સ એ એક વંશીય જૂથ છે જે મેક્સિકોના પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશમાં વસે છે, ખાસ કરીને સિએરા મેડ્રે ઓક્સિડેન્ટલ...