Umfanekiso Wendodana Yolahleko: Indaba Yothando Lukababa

La umfanekiso wendodana yolahleko, ingenye eyaziwa kakhulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, futhi ichaza imfundiso kaNkulunkulu wethu onothando nothandekayo. Yazi injabulo kababa uma ebona indodana yakhe yolahleko ifika kude, uma ibuya ezweni elimyengile lamosha amaphupho nephakethe lakhe.

Umfanekiso-wendodana-yolahleko 2

umfanekiso wendodana yolahleko

UNkulunkulu usilindele ngezandla ezivulekile, uma sesiphendukile ezonweni zethu. UJesu wenza isiqhathaniso phakathi kukababa namadodana. Omunye olalelayo (indodana endala: imele abantu bakwa-Israyeli) futhi lowo oshiya ikhaya (omncane: umele iBandla). Okulandelayo sizothuthukisa ivangeli lendodana yolahleko incazelo

Iyingxenye yemifanekiso emithathu evame ukubizwa ngokuthi: imizekeliso yenjabulo; eqoqwe eTestamenteni Elisha, impela, iVangeli likaLuka ( 15:11-32 ). Asenzeni lokhu efunda umfanekiso wendodana yolahleko:

ULuka 15: 11-32

11 Wathi futhi: Umuntu wayenamadodana amabili;

12 encane yawo yathi kuyise: Baba, nginike isabelo sempahla esilingana nami; wasebabela impahla.

13 Ngemva kwezinsuku ezingeziningi indodana encane yasuka yaya esifundeni esikude; wachitha khona impahla yakhe ephila ngokuganga.

14 Esechithe konke, kwaba khona indlala enkulu kulelo zwe, waqala ukuswela.

15 Wasuka waya komunye wezakhamizi zakulelo zwe, owayithuma epulazini layo ukuba yaluse izingulube.

16 Futhi wayefuna ukugcwalisa isisu sakhe ngobhontshisi we-carob owadliwa izingulube, kodwa akekho owamnika.

17 Esezikhumbula, wathi: 'Zingaki izisebenzi endlini kababa ezinesinkwa, kanti mina ngilambile;

18 Ngiyakusuka, ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile kulo izulu nakuwe;

19 angisafanele ukubizwa ngendodana yakho; ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho.

20 Wasukuma, waya kuyise. Kuthe isekude, uyise wayibona, waba nesihe, wagijima, wawa entanyeni yakhe, wamanga.

21 Indodana yathi kuye: 'Baba, ngonile kulo izulu nakuwe, angisafanele ukuthiwa indodana yakho;

22 Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe: “Khuphani ingubo enhle kunazo zonke, niyembathise; wafaka indandatho esandleni sakhe, nezicathulo ezinyaweni zakhe.

23 Nilethe ithole elinonileyo, nilihlabe, sidle, sijabule;

24 ngoba le ndodana yami ibifile, yabuye yaphila; ibilahlekile, isitholakele. Basebeqala ukujabula.

25 Indodana yakhe endala yayisensimini; esefikile, esondela endlini, wezwa ukuhlabelela nokusina;

26 yabiza enye yezinceku, yabuza kuyo ukuthi yini.

27 Wathi kuye: "Umfowenu ufikile; uyihlo uhlabile ithole elikhuluphalisiweyo, ngokuba wamamukele lilihle neliphilile.

28 Wathukuthela, akavuma ukuhamba. Waphuma uyise, wamncenga ukuba angene.

29 Kodwa yaphendula, yathi kuyise: Bheka, mina ngikusebenzele iminyaka engaka, ngingakweqanga, futhi awukaze unginike ngisho nezinyane lembuzi ukuba ngidle ngalo nabangane bami.

30 Kodwa kuthe ifika le ndodana yakho edle impahla yakho nezifebe, uyihlabele ithole elikhuluphalisiwe.

31 Wayesethi kuye: “Ndodana, wena unami njalo, futhi zonke izinto zami zingezakho.

32 Kodwa bekufanele ukuthi kuthokozelwe, ngoba umfowenu lo wayefile wabuye waphila; ibilahlekile, isitholakele.

umfanekiso-wendodana-yolahleko 2

Umongo lapho uJesu alandisa khona indaba

Ngemva kokufunda incwadi ivangeli lendodana yolahleko singawubona ngeso lengqondo umongo lapho kwashunyayelwa khona lo mfanekiso.

UJesu wayehlale eshumayeza izoni nakubantu abangenakuzisiza. Ngakolunye uhlangothi, abaFarisi namaJuda ababehlala belandela iNkosi babemsola ngokuzihlanganisa nabantu abanegama elibi: abathelisi nezoni.

INkosi, ibona leso simo sengqondo sabagxeki bayo abashisekayo, vele ayizange iphendule ngokubhuqa, futhi ayizange ibangele ingxabano nabo. Wakhetha ukusebenzisa uhlobo lokufundisa, imizekeliso. Nokho, iNkosi yayisobala ukuthi inkonzo yayo yayiwukusindisa okwakulahlekile. Ngenxa yalesi sizathu, ngezansi sizocubungula umfanekiso wendodana yolahleko kanye nencazelo yawo.

Le ndaba icabangisisa kakhulu futhi igcizelela kakhulu uthando lwesihe lukaBaba ezoni eziphendukayo. Ngaphezu kwalokho, injabulo engenakuphikwa anayo ngokushintsha kwalabo abenza isinqumo sokubuyela kuYe futhi bathethelelwe amaphutha abo.

Ngokungangabazeki lokhu sekwenze ochwepheshe abaningi beZwi bangabaza isihloko esinikezwe lo mfanekiso. Abanye bacabanga ukuthi bekufanele liqanjwe ngesihloko umfanekiso wendodana engalaleliyo. Nokho, lo mfanekiso ugxile othandweni olungenamibandela lukababa ngendodana yakhe, hhayi endodaneni engalaleli nehlubukayo.

Ngokwemfundiso yenkolo, umfanekiso wendodana yolahleko nesigijimi sayo Isekelwe emfundisweni kaJesu Kristu, ukuqondisa njalo ukuguqulwa kwabantu abanesono ekuphendukeni ezonweni zabo. Nokho, inkonzo yakhe yayisekelwe ekusindiseni okwakulahlekile. Ngokunjalo, kubhekiselwa ekwenqatshweni kwakho konke okwehlukanisa amakholwa nesihe nokholo lweqiniso.

Manje, mayelana nendodana yolahleko ihumusha ezindaweni ezintathu: ukuhlubuka noma ukungalaleli); ukuphenduka (usizi, isidingo) kanye nentethelelo (isihe, ububele).

Idlula futhi ifanekisela isimo esithile ecaleni elivamile, lelo lesintu esidukile esikhohlwe uNkulunkulu waso onothando. Bese, Umfanekiso wendodana yolahleko usifundisani? Kulo mbuzo sihlukanise uphawu ngalunye lwaba yizigaba. Okokuqala, sizokwethula umnyombo we imfundiso yomfanekiso wendodana yolahleko, khona-ke sizophula uphawu ngalunye.

Lezi zazi zoMthetho azizange ziqonde ukuthi uMesiya wayezele ukuzosindisa okwakulahlekile. Njengoba nje asixoxela zona kweminye yemifanekiso yakhe. Sikumema ukuthi ufunde mayelana Umfanekiso wemvu elahlekile.

umfanekiso-wendodana-yolahleko 2

Ukufundisa ukuthi Umfanekiso wendodana yolahleko uyasishiya

El ukufundisa indodana yolahleko igxile othandweni lukababa oluthethelelayo ngendodana yakhe nasekudaluleni ukugxeka kukamfowabo omncane ngonya umfowabo omncane.

Kulokhu ubaba umele uNkulunkulu uBaba osithethelela ngothando. Nokho, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe, izazi zoMthetho, bagxeka abathelisi nezoni ngokuqondile ngokuphila kwabo kwezwe. Ngamanye amazwi, indodana yolahleko iyiphi imfundiso esishiyela yona ukuthi zonke izoni zingafinyelela embusweni kaNkulunkulu, inqobo nje uma siphenduka ezonweni zethu ngenhliziyo edabukileyo nethobekile.

UJesu ngalomfanekiso wembula ukuthi uNkulunkulu uBaba uthethelela wonke umuntu ophendukayo ezonweni zakhe futhi abuyele endleleni kaNkulunkulu. Manje ngemuva kokucubungula  umlayezo womfanekiso wendodana yolahleko, Sizofaka incazelo emfushane yezimpawu eziqukethwe yile ndima yeBhayibheli.

Ukuhlubuka kwendodana encane

Ukuze uqale umfanekiso wendodana yolahleko incazelo Sinqume ukwethula kuqala ngokuhlubuka kwendodana encane (Luka 15:11-12). Lo mlingisi umele wena kanye nathi ngaphambi kokuguqulwa kwethu.

El indaba yendodana yolahleko Kuqala lapho omncane kubafowabo ababili ecela ifa elilingana naye kubaba. Ifa ngokuvamile livela ngemva kokushona kwabazali. Nokho, le ndodana yathatha ifa layo. UBaba akazange alwe, kodwa wamnika izimpahla.

Ngokombono wobuKristu, singanquma ukuthi ukulandelana okunjalo kubhekisele emuseni naseziphweni iNkosi ezibeka komunye nomunye wethu. Indodana ithi ithola leyo nhlanhla (umusa nezipho), ngokuzibusa okukhulu kunakho konke; ukuze ayisebenzise lapho uyise engakwazi khona.

Enye ye imiyalezo yendodana yolahleko ukuthi uvukela uyise uma esethatha isinqumo sokusuka ekhaya, ngoba wavukela ukuncika kukayise. Nokho, uNkulunkulu akalokothi avimbe ingane ehlubukayo. Uyamyeka ukuze afunde ebuwula bakhe (KwabaseRoma 1:23-27).

IHubo 81: 10-12

10 NginguJehova uNkulunkulu wenu,
Ngakukhuphula ezweni laseGibithe;
Vula umlomo wakho, ngiwugcwalise.

11 Kodwa abantu bami abalizwanga izwi lami,
Futhi u-Israyeli akazange angifune.

12 Ngase ngibashiya ebulukhunini bezinhliziyo zabo;
Bazihambela ngeziyalo zabo.

Owesilisa noma owesifazane olahla uNkulunkulu ugcina edla nezingulube (Luka 11:14-15; Genesise 6:3-5; Roma 1:28-31). Lokhu kusho ukuthi isintu esingalaleli sinikelwa emqondweni ongahloniphiyo, kuzo zonke izono nokungcola.

impilo yasemhlabeni

Esinye sezici Umfanekiso wendodana yolahleko usifundisani? kuyindlela indodana yolahleko echitha ngayo ifa ngokuphila njengomhlali eMhlabeni. Lena yi- indodana yolahleko incazelo yebhayibheli Uyena omosha imali yomunye. Ngemva kokusebenzisa imali nendlala abhekene nayo, uyaqaphela ukuthi ulahlekile ngaphandle kokuqondisa kukaYise.

Iphutha lakhe lisekuhlubukeni kukayise, njengoba nje esebenzisa kabi ifa likayise (imfucuza nokuziphatha okubi). Yiqiniso, kuholela ekuhlulekeni. Umuntu oshiya indlela kaNkulunkulu ugcina egqilazwe yisono.

Lona isifundiso somfanekiso wendodana yolahleko Kubonisa ukuthi isono nokuphila kokuziphatha okubi kumholela esenzweni sokuphelelwa ithemba, esinengekayo futhi ngenxa yalokho, isimo sakhe siba sibi nakakhulu. Vuliwe isifinyezo sendodana yolahleko isifaniso kulesi sici:

 1. Ukuhlubuka kwendodana kwabonisa ukuhlubuka kwayo ngokuthatha ifa nokusuka kuyise ukuze ingasanciki kuyise.
 2.  UNkulunkulu akalokothi avimbe indodana esaphazayo, emoshayo, nehlubukayo ukuba ifunde ebuwula bayo.
 3. Umuntu ozidedisela kude noNkulunkulu ugcina esegqilazwe yisono.
 4. Umuntu ohlubuka kuNkulunkulu ugcina esedla nezingulube. Bebhidlika ezonweni nasezinkanukweni zabo.
 5. Imfucuza iletha incithakalo. Ukuthi indlala yafika lapho kwakukhona indodana yolahleko kusho ukuthi incithakalo ifika emndenini.
 6. Ukusaphazwa kwezipho zikaNkulunkulu kungaletha incithakalo ekuphileni kwethu.

Umfanekiso wendodana yolahleko 3

Ukuphenduka kwendodana yolahleko

Ngaphambi kokuphenduka, indodana yolahleko yayilambile. Lesi sidingo sokudla siyindlala engokomoya. Yidla isinkwa sokuphila. Yidlani umzimba kaKristu. Lesi simo sendlala sibangela ukuba indodana yolahleko ephendukile ibuyele endlini kayise ngemva kokucabangisisa, isanguluke futhi isiqaphele isimo sayo. I indodana yolahleko ukuzindla ngalokho ayekwenza ngempilo yakhe. Ufika ezingqondweni ngobuwula bakhe.

Ukubonakaliswa kwendodana kwakuhambisana nesenzo sokuphila. Ngamanye amazwi, Ibhayibheli lendodana yolahleko isitshela ukuthi ngemva kokuzindla, indoda ephendukile ibuyela ekhaya isiphendukile ukuze ihlale phakade. Lapho efika uvuma izono zakhe nokuphenduka kuyise ngakho-ke uyabuyiselwa.

Ngamanye amazwi, kunomyalelo: ukuzindla kuholela esenzweni, ekuvumeni izono, ekuphendukeni, ekuthetheleleni nasekubuyiselweni (1 Johane 1:8).

ukuzisola ku umfanekiso womlayezo wendodana yolahleko usitshela ukuthi indodana ishona kanjani ebhadini. Acabange futhi abone ukuthi kungaba ngcono ukubuyela emzini kayise kunokuba aqhubeke naleyo mpilo. UJesu wagcizelela ukuphenduka. Lesi senzo siphendula kuphela uma silahla isono.

Ukubuya 

Ukuziphatha kwendodana yolahleko kusishiya nesifundo esikhulu. Abuyele kubo kayise, acele intethelelo futhi azithobe ngokucela ukusebenza njengezisebenzi zakhe zosuku. Uvuma kuyise ngokonakala kwakhe, iphutha.

Ukubuya kwakhe kuwumphumela wokucabanga kwakhe ngempilo yezwe ayeyiphila. Ngakho wathi:

ULuka 15: 18-20

18 Ngiyakusuka, ngiye kubaba, ngithi kuye: Baba, ngonile kulo izulu nakuwe;

19 angisafanele ukubizwa ngendodana yakho; ngenze ngibe njengomunye wabaqashwa bakho.

20 Wasukuma, waya kuyise. Kuthe isekude, uyise wayibona, waba nesihe, wagijima, wawa entanyeni yakhe, wamanga.

Umfanekiso-wendodana-yolahleko 6

Intethelelo kaBaba

Kule nkinga, isifinyezo sendodana yolahleko usitshela ukuthi injabulo kababa ngokubuyela kwendodana yakhe ekhaya yayinkulu kangangokuthi akazange alinde ukuthi axolise ukuze amemukele. Kunalokho, ngenxa yothando lwakhe olungapheli washukunyiswa ububele bakhe, wamanga futhi wamanga.

Wayengenandaba nokungcola emzimbeni nasezimpahleni zakhe. Ngokulandelayo, indodana yaluzwa uthando lukayise futhi yasivuma isono sayo kuye futhi yamthethelela. Kwaba nje ukubuyisana okuphelele futhi okuhle kakhulu.

El incazelo yomfanekiso wendodana yolahleko kuleli qophelo libhekisela eqinisweni lokuthi ubaba wayeseyazi kakade ukuthi indodana yakhe yayiphathwe nguNkulunkulu. Wamyisa ehlane, ngakho-ke wayazi ukuthi indodana yakhe yayiphendukile ekuhlubukeni kwayo, ngakho wamamukela.

Uthando nokuthethelela kukayise kwamthola njengendodana, hhayi njengesisebenzi. Lokhu kusho ukuthi uma isoni sibuyela kuNkulunkulu, uJehova usigqokisa izingubo zomoya ezinhle (Kwabase-Efesu 4:22).

Izimpawu zezingubo zendodana yolahleko

Lapho indodana yolahleko iphenduka futhi uyise wayithethelela, uyithumela ukuba igqokise, imfake indandatho futhi ibe nomkhosi omkhulu. Lezi zakhi ziqukethe uphawu nencazelo. asifunde

Izindawo zokuhlala

Izingubo zimelela umuntu omusha. UNkulunkulu usinika umqondo kaKristu. Sembathiswe ukulunga eGazini likaKristu. Ngenxa yomhlatshelo wakhe esiphambanweni, uNkulunkulu wembathisa ubungcwele nobumsulwa.

Indandatho

Indandatho uyise ayala ukuba ifakwe endodaneni yolahleko isho ukuthi iwuphawu lokwamukela uMoya oNgcwele (Kwabase-Efesu 1:13). Kusho ukuthi isoni esiphendukayo samukela kuNkulunkulu uMoya waso ukuze asiqondise. Ngakho-ke, indandatho isho ukuthi lo muntu ungokaNkulunkulu.

Ophaca

Izimbadada zihlukanisa umuntu ophendukile nokungcola okutholakala emhlabeni futhi zimvumela ukuba ahambe. Izimbadada zisihlukanisa nezwe. Ngakho-ke, singamlandela uKristu. Ukuze silandele leyo ndlela, kumelwe siyazi. Ngalesi sizathu sikumema ukuthi ufunde isixhumanisi esilandelayo esinesihloko Johane 14:6 Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila

Ithole

Zimelela izibusiso esizitholayo lapho sibuyela endleleni kaNkulunkulu.

Abalingiswa emzekelisweni wendodana yolahleko

Kulo mfanekiso omuhle abanye abalingiswa babamba iqhaza esifuna ukunazisa nokuthi ngamunye wabo ufanekiselani:

Indoda

lomfanekiso umele uNkulunkulu, uYise wabo bonke abantu ngoba ungumdali wesintu.

Indodana endala

Limelela ababhali nabaFarisi. Ongoti bemibhalo abanezinhliziyo ezilukhuni, abangenasihawu, abazidlayo.

indodana encane

Bafanekisela abathelisi nezoni. Sonke ngaphambi kokuthi siguquke. Abantu Libertine, abahlala emhlabeni. engenasineke, njengoba ifa lalicelile. Mthandi wezinjabulo zalomhlaba. Ukufisa ukwenza okubi.

El indodana yolahleko meaning nguye omoshayo, ochitha impahla yomunye. Osaphaza izandla ugcwele okomunye.

umfanekiso-wendodana-yolahleko 2

Ukuhlaziywa komfanekiso wendodana yolahleko 

Njengoba kungafakazelwa, umfanekiso wendodana yolahleko nesifundiso sayo Zisibonisa ukuthi kunezici ezihlukahlukene ezithakazelisayo ngokombono wobuKristu. Ngokwesibonelo, okokuqala, lithi imiphumela yesono ayikona ukugxeka, kodwa imiphumela yezenzo ezimbi eziphetha kabi.

Ngakolunye uhlangothi, lapho wenza ukuhlaziya umfanekiso wendodana yolahleko, singaqaphela ukuthi ukuziphatha okuthakazelayo kwendodana encane kwaba nokuguqulwa okunengqondo hhayi okungokomzwelo. Uzifunela okuhle hhayi ubungcwele uqobo. Ngakho, unikeza incazelo kubaba lapho ecela khona ukuba asebenze njengesinye sezisebenzi zakhe. Futhi ngakho uthola kuyo intethelelo engenamibandela.

Manje, ngokubona uthini umlayezo womfanekiso wendodana yolahleko  Singasho ukuthi ukuguquka kwangempela kuwumphumela wokuphenduka kweqiniso, njengoba ebona izenzo zikayise uthando olungenabugovu nolungenamibandela. Lezi izici zangempela zokuguqulwa kwangempela. Futhi lokhu kwenzeka lapho siphendukela kuNkulunkulu wethu esimthandayo futhi siphenduka ngokusuka enhliziyweni yamaphutha enziwe.

Manje, umlingiswa weqiniso oyinhloko kulo mfanekiso uhlanganisa uNkulunkulu uBaba futhi ikakhulukazi isimo sakhe somusa.

Kusukela ekuqaleni komlando siboniswa umyalo, ubaba wayenabantwana ababili, futhi, bafanekisela sonke isintu. Omunye wabo umele abaphendukayo abaziqhelelanisa nesimilo sikaBaba kanye nezinye izoni ezizithoba kuso, kodwa ekugcineni, bobabili bafanelekela ifa likayise.

Ubaba uyasamukela futhi uyasihlonipha isinqumo esenziwe indodana yakhe ngenkululeko yokuzikhethela, ngakho-ke, uhlanganyela naye ifa lakhe futhi ayikhulule. Ngalokhu, uNkulunkulu wethu onothando usibonisa ukuthi akayena umashiqela, futhi akaphoqeleli intando yakhe. Ngaphezu kwalokho, isibonisa indlela evumelana nathi.

Kwesinye isibonakaliso sikababa kubonakala ukubonakaliswa kwesihe sakhe esiphelele. Ebona indodana yakhe ibuya, aphume egijima ayithole, ayigone futhi ayiqabule ngaphambi kokuba akhulume. Ichaza ukuthi uNkulunkulu uphuma kanjani ukuyobheka lowo noma lowo muntu ombuyisela endleleni. Ngisho nokucabangela ukuthi kungase kube nesizinda futhi ukuguqulwa akukapheleli ngokuphelele, uNkulunkulu usilindile. Ngale ndlela, uyakwamukela ngaphandle kokusola ukunganaki noma ukuntula kwakhe kwangaphambili.

Ngakolunye uhlangothi, lapho ubaba ekhuluma nezibulo lakhe, kuba sobala isimangalo esinamandla, kodwa ubaba uphendula ngokuqinile nangobubele,  ngoba uNkulunkulu akavumeli noma yikuphi ukunganaki kulabo abamlandelayo.   

Indodana endala noma izibulo ngumdlali obambe iqhaza elincane endabeni. Lo muntu wenza samuntu abantwana bakaNkulunkulu abazibheka njengabathembekile nabalungile, futhi bazithoba kukho konke entandweni kaBaba wethu.

Incazelo yangempela yalo mlingiswa oyinhloko ukuthola ukuthi amakholwa kaNkulunkulu uBaba angawela kanjani emaphutheni, emaphutheni noma ezonweni. Kulesi simo, umona uyabonakala. Le mizwa ihlanganisa abaFarisi nababhali uJesu akhuluma nabo ngokufanelekile.

Ngokuhlambalaza umzali ngalokho umzalwane akwenzayo, uma kuqhathaniswa nalokho amenzele khona, kubonakala ukuthi futhi okholweni lwakhe ungaphansi kwesithakazelo esithile. Ngamanye amazwi, lokhu imfundiso yomfanekiso wendodana yolahleko yaba isibonelo  ababhali nabaFarisi kanye nabathelisi nezoni. Ngempela ziningi izimfundiso uJehova asishiyele zona imifanekiso kaJesu.

Ubuqiniso bomfanekiso wendodana yolahleko

Ngisho nanamuhla kungashiwo ukuthi iyasebenza futhi njengesifundo kumaKristu athembekile nakubo bonke abanye abantu.

Eqinisweni, kubonisa ababhali nabaFarisi ukuthi babuthakathaka lapho bebhekene nesilingo, njengoba lapho bebhekene nokuqhosha, okubonisa isono esikhulu, kungene kalula kubo ngenxa yokushumayela ngokholo. Futhi ngendlela efanayo, kubonisa ukuthi ukholo lobuKristu aluhlanganisi nje ukuba umhlanganyeli ezinkonzweni nasemicikilishweni, kodwa futhi nasekuvumeni ububele, isihe kanye nokungahluleli abanye abantu.

Ngokuphathelene nabathelisi nezoni, ubafundisa imiphumela engathi sína yezenzo ezimbi nezono, futhi kusukela lapho, ubamema ukuba baphenduke. Ibakhombisa ukubaluleka kweqiniso kokuphenduka nesihe, kanye nothando olungenamibandela lukaNkulunkulu wethu othethelela konke.

Ngaleso sizathu, iNkosi yethu uJesu Kristu yalandisa ukuthi uthando lukaNkulunkulu lukhulu kakhulu. Nakuba ayeyizoni, wasithumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba inikele ngokuphila kwayo ngenxa yethu sonke. Ngalendlela sinelungelo lokungena eMbusweni wakhe, sijabulele ukuphila okuphakade futhi ngenxa yalokho sizikhulule ekulahlweni okuphakade.

Emfanekisweni wendodana yolahleko, njengoba kuye kwashiwo, uphathelene nothando ubaba analo ngendodana, naphezu kwezenzo zayo ezingalungile, uyohlale ekhona ukuze ayiduduze futhi ayondle.

Umfanekiso wendodana yolahleko Yindaba esingayithola kuyo iVangeli likaLuka. Indaba ilandisa ngokuhlangenwe nakho kwendodana eziqhelelanisa noyise futhi, ngemva kokumosha ingcebo yayo, ibuya icela intethelelo futhi yaphinde yamukelwa ngenjabulo uyise.

Lo mfanekiso ungabonakala ngezindlela ezihlukahlukene. Ngakolunye uhlangothi, kukhona labo bantu abakubona njengesixwayiso esinamandla kumakholwa athembekile asuka ekukholweni ngenxa yezizathu ezithile. Ekugcineni okuwukuphela kwendlela akhetha ngayo kungaba ukubuyela endleleni efanele. Kanti ngakolunye uhlangothi kunabantu abayichaza ngendlela engenathemba.

Ngakolunye uhlangothi, kungenzeka futhi ukubuyekezwa ukuthi isibalo esimele ubaba asivaliwe, noma siyingozi, ekuthathweni kwesinqumo sendodana yakhe. Ukuthi nje uyena owenza iphutha bese ebuyela ngakubo eyocela usizo.

Kubalulekile ukuqonda ukuthi iphutha lendodana yolahleko akukona ukushiya ikhaya labazali, kodwa kunoma yikuphi, ifuna ukuzondla ngendlela yayo. Lapho esesaphaze amathuba akhe ambalwa okuqala, ukucabanga okujulile, okungachemile, nokunomgomo kufanele kuphethe ngokuthi kuyizikhundla ezimbili ezihlukene hhayi ngenye indlela. Lokhu kufanele kusenze sicabange ngezindima ezimbili eziphambene, eyodwa enhle nenye embi.

UNkulunkulu wayehlale esebenzisa imizekeliso ukuze nje asifundise ukuthi iZwi likaNkulunkulu lalibaluleke futhi libaluleke kangakanani. Ngomfanekiso wendodana yolahleko, uJehova usifundisa intando yakhe.

umusa kaNkulunkulu

Ngalo mqondo, uJehova usinika ukuphila okuchichimayo ngokuphelele kuye, kodwa senzani? Simane simelane nothando lwakhe olungenamibandela. Ubuntu bukhetha ukuphila ngemithetho yabo. Yilapho esiziphatha njengendodana encane.

Okusho ukuthi, lapho indodana icela ifa layo, njengoba kwakuyindlela yokuveza uyise ukuthi ayinandaba negunya layo futhi ingasaphathwa eyokuyihlonipha. Ngakho-ke, angancamela ukuba afe ukuze aphile ngendlela abona kufanele.

Empilweni, into ebaluleke kakhulu wuhlelo uNkulunkulu analo ngathi. Nokho, ngokuvamile siphila ukuphila kwethu endleleni yokuzicabangela thina futhi asimlandeli uNkulunkulu. Njengalapho indodana encane itholakala phakathi kwezingulube.

Abanye abantu baziphatha njengendodana endala, okungukuthi, sithembekile futhi sizinikele emasontweni ethu kanye nakuNkulunkulu. Noma kunjalo senza iphutha lokwahlulela abantu esibathatha njengabaphansi noma ababi. Sesingavala ngisho iminyango yamabandla kulaba bantu ngoba nje asifuni ukuzihlanganisa nabo.

Kufanele siqaphele ukuthi izikhathi eziningi isimo sethu sengqondo ngabampofu, ababandlululwayo noma izoni siphambene nesimo esifundiswa uNkulunkulu wethu othandekayo. Singabheka abanye futhi sibasole ngenxa yesikhathi esidlule noma amaphutha abo. Ngokungangabazeki, indodana endala yenza lokhu nomfowabo. Ngakho-ke, umKristu kufanele ahlale ejabule, ejabula lapho umuntu, noma ngabe ungubani nanoma yikuphi okwedlule, ebuyela ezinyaweni zikaJesu.

Manje sizochaza kabanzi ngesimo sikaNkulunkulu soni. INkosi yalandisa lo mfanekiso ngemva kokulandisa umfanekiso wemvu elahlekile nohlamvu lwemali olulahlekile. Yiqiniso, endabeni ngayinye uJesu ubonisa ukuthi uNkulunkulu wethu esimthandayo nguye ohlola izinhliziyo zethu. Ngakho lapho siduka, nguNkulunkulu obheka indlela futhi owenza konke ukuze asithole. Yilokho ubuKristu, uma simbheka, kusho uLuka 15:10, "nezingelosi zijabula ngokujabula okukhulu."

Umfanekiso wendodana yolahleko 8

Ngokwalendaba, uJehova uyasitshela ukuthi kuyohlala kunendawo, indawo enhliziyweni kaNkulunkulu kubo bonke abanquma ukubuyela kuye, ngakho-ke uJehova uyasithethelela zonke izono zethu. Umqondo womuntu awusoze wakwazi ukuqonda uthando olukhulu nolungenamibandela lukaNkulunkulu ngathi.

Abaningi baye babeka le ndaba emkhathini wendlela kaNkulunkulu yokuphila. Baze bawubiza ngokuthi: umfanekiso kaBaba Onomusa, uye waphefumulela ababhali abaningi.

Indlela uBaba asabela ngayo endodaneni yakhe encane isinika amandla okuphendukela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kunoma yisiphi isimo sokuphila, ngisho noma siye sabhekana nezimo ezingalindelekile. UNkulunkulu wethu uyohlale esilindile.

INkosi izozazi izidingo zethu, iyolula isandla sayo ukuze isisize. Ngokufanayo, lo mfanekiso usifundisa ukuthi uJehova uyajabula lapho sibuyela ezindleleni zakhe. Lesi sitatimende sisekelwe eqinisweni lokuthi ubaba onothando wenza umcimbi omkhulu noma umcimbi wokuhlenga ekufeni kwenhliziyo. Njengoba umfanekiso uthi "Le ndodana yami yayifile futhi isibuyile ekuPhileni." ( Luka 15:24 )

Kunabantu abaningi abalungile asebechithe iminyaka behambela amabandla, befunda ivangeli, kodwa abangezanga ukuzojabulela ukuthi ukuphila kwabo nokuzinikela kwabo kusho ukuthini kuNkulunkulu. Ngokuvamile bazwakalisa umunyu nesihlamba njengendodana endala kulawo mazwi: “Iminyaka eminingi engangikukhonza ngayo, ngingaweqi nakanye umyalo wakho, awukaze unginike nazinyane lembuzi ukuba ngidle idili nabangane bami; lapho leyondodana yakho isifikile…” aphinde aphendule ngothando nokwethemba okuphelele: “Ndodana, wena unami njalo, nakho konke okwami ​​kungokwakho.”

Ngakho-ke, ngiyanimema ukuba nizindle futhi niqaphele ukuthi uJehova muhle kangakanani, ngoba uma singakwenzi lokho, siyohamba njengendodana endala ngokuzisola ezinhliziyweni zethu futhi singajabuleli injabulo yabanye, ngaphandle kokuqaphela izimangaliso. okwenzeka ku-Around us.

Futhi ekugcineni, umfanekiso wendodana yolahleko noma indodana elahlekile ungenye yezindaba ezaziwa kakhulu zokuthethelela nothando. Yindaba egcwele ukuqonda, umusa nesihe.

Indaba yendodana yolahleko yabantwana

La ndodana yolahleko indaba izingane  Kuyindaba yeBhayibheli ekhuthaza imfundiso engokomoya neyomndeni. Thina bazali singatshela izingane zethu ezincane sikhulume ngale ndaba sithole ukuthi yini imfundiso yendodana yolahleko bakwazile ukufunda.

Singabala indaba yendodana yolahleko ngendaba noma ngendlela yamahlaya. Lapha siphakamisa imodeli yendaba mayelana ne umfanekiso wendodana yolahleko.

indaba yendodana yolahleko

Kudala kwakukhona ubaba owayecebile kakhulu owayenamadodana amabili ayewathanda ngenhliziyo yakhe yonke. Wabapha izipho, ukudla, izingubo ezinhle kakhulu. Naphezu komusa nothando lwayo, indodana encane yafuna ukuhamba ekhaya. Wayefuna ukuba semicimbini, abe nezintombi, adanse futhi wayesekhathele ukwenza imisebenzi yasekhaya.

Wayengasafuni ukulalela uyise. Ngolunye usuku oluhle wanquma ukuthatha ifa lakhe. Uyise, owayemthanda kakhulu, wamnika yonke imali okwakungeyakhe njengefa. Futhi indodana encane yahamba ekhaya ishiya uyise edabukile.

Umfana omncane wenza akuthandayo, waya emcimbini, wadla, waphuza, wavele wachitha nabangani bakhe benza izinto zabo. Kwaze kwaba ngolunye usuku oluhle wachitha yonke imali yakhe. Abangane bakhe sebemlahlile. Ukuze azisekele kwakudingeka asebenze eduze nezingulube.

Ibuhlungu lento ayenzile wabona ukuthi kumele abuyele ekhaya. Wancamela ukuba nje esinye isisebenzi ezweni elikhulu likayise, kodwa wayazi ukuthi babemthanda lapho.

Ngolunye usuku oluhle wabuya. Uyise embona wagijima wayomgona, wamanga. Wakuthethelela konke ukungalaleli kwabo. Wayala ukuthi amgeze amgqokise izingubo ezinhle kakhulu. UYise wajabula kakhulu ngokubuya kwendodana encane. Nokho umfowabo omdala wayegcwele ukucasuka ngoba wayengaqondi ukuthi uyise wamosha kanjani umfowabo naphezu kokungalaleli kwakhe. Ubaba wenza idili elikhulu lokuhlonipha indodana yakhe futhi wamema wonke umuntu ukuba agubhe ukubuya kwayo.

ukuqonda indaba

Ngemva kokufunda izingane indaba yendodana yolahleko Kubalulekile ukuthi sizinike isikhathi nezingane zethu sixoxe ngemfundiso yalo mfanekiso.

Singabuza izingane zethu ukuthi zifundeni, yiziphi izimfundiso azishiyela, kuhlanganise nokuzicela ukuba zenze a umfanekiso wendodana yolahleko isifinyezo.

Imibuzo

Ubani indodana yolahleko?

Yini indodana yolahleko meaning?

ikhathuni yendodana yolahleko

Lapha sikushiya a ikhathuni yendodana yolahleko yezingane:

Ikhathuni ezithombeni zomzekeliso wendodana yolahleko-1

 

Izithombe zomfanekiso wendodana yolahleko-2

 

Izithombe zomfanekiso wendodana yolahleko-3

Ibonisa indlela uNkulunkulu asibheka ngayo kungakhathaliseki ukuthi sikhetha ukumlahla noma ukubuyela kuye, imane iveze ukuthi usithanda kangakanani nokuthi ufuna labo abahlubukayo babuyele kuye. Manje, ngemva kokukutshela le ndaba enhle yothando lukaNkulunkulu, sikumema ukuba ufunde isihloko esilandelayo esibhekisela kuso Isidlo esiNgcwele seVangeli

Ngakolunye uhlangothi, sikushiya okulandelayo ndodana yolahleko ividiyo yezingane ukulalela nezingane zakho le ndaba emnandi.


Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha.

Yiba ngowokuqala ukuphawula

Shiya umbono wakho

Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe.

*

*

 1. Ubhekele idatha: I-Actualidad Blog
 2. Inhloso yedatha: Lawula Ugaxekile, ukuphathwa kwamazwana.
 3. Ukusemthethweni: Imvume yakho
 4. Ukuxhumana kwemininingwane: Imininingwane ngeke idluliselwe kubantu besithathu ngaphandle kwesibopho esisemthethweni.
 5. Isitoreji sedatha: Idatabase ebanjwe yi-Occentus Networks (EU)
 6. Amalungelo: Nganoma yisiphi isikhathi ungakhawulela, uthole futhi ususe imininingwane yakho.