ukukhangisa

Ivelaphi inombolo enguziro?

Inombolo enguziro, leso sibalo esisisebenzisayo uma sikhuluma ngokungabi nalutho noma ukungabi nalutho. Uyazi ukuthi ubani owethule lo mbono...

Luyini ukholo

Kuyini ukukholwa?

Uma sikhuluma ngokuthi kuyini ukuKholwa, ngokuvamile sibhekisela ohlotsheni oluthile lwenkolelo noma ukwethemba abantu, izinto,...