ஓல்மேக் கடவுள்கள் யார், எப்படிப்பட்டவர்கள்?

ஜாகுவார், மழை, சோளம் அல்லது டிராகன் ஆகியவை ஓல்மெக் கடவுள்களைக் குறிக்கும் அடிப்படை உருவங்களின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஓல்மெக் கலாச்சாரத்தின் பண்புகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

ஓல்மெக் கலாச்சாரம் மெசோஅமெரிக்காவின் நாகரிகங்களின் தாயாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் மக்களில் ஒருவரை அடையாளப்படுத்துகிறது.

விளம்பர

ஓல்மெக் கலாச்சாரத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பொருளாதாரம்

இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு ஓல்மெக் கலாச்சாரம் மற்றும் அதன் பொருளாதாரத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அமைப்பு பற்றி மேலும் பலவற்றை கற்பிப்போம்.

Olmecs இன் சமூக அமைப்பைப் பற்றி அறிக

மெசோஅமெரிக்கன் கலாச்சாரங்கள் இன்றுவரை ஆர்வத்திற்கு உட்பட்டவை, மேம்பட்ட மற்றும் மாறுபட்ட சமூகங்கள் என்பதை நிரூபிக்கின்றன. கண்டறிய உங்களை அழைக்கிறோம்...

Olmecs இன் அரசியல் அமைப்பைக் கண்டறியவும்

இந்த சுவாரஸ்யமான மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட இடுகையின் மூலம் அமைப்பின் பண்புகள் மற்றும் கலாச்சாரத்தை அறிய உங்களை அழைக்கிறோம்...