விலங்கு துஷ்பிரயோகத்தின் விளைவுகள்: காரணங்கள் மற்றும் பல

விலங்குகளை துன்புறுத்துதல், விலங்குகளை துன்புறுத்துதல் என்றும் அழைக்கப்படும், தேவையற்ற வலி அல்லது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் நடத்தைகளை உள்ளடக்கியது.