முதுகெலும்பு விலங்குகள்: பண்புகள், வகைகள் மற்றும் பல

வெர்டெபிராட்டா வகுப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் முதுகெலும்பு விலங்குகள், மிகவும் பரந்த மற்றும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட கோர்டேட் விலங்குகளின் துணைப்பிரிவை உருவாக்குகின்றன.