யூகாரியோடிக் மற்றும் புரோகாரியோடிக் செல்

புரோகாரியோடிக் மற்றும் யூகாரியோடிக் செல்கள்

இன்று அனைத்து செல்களும் ஒரே பொதுவான செல்லில் இருந்து உருவானது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? உயிரணுக்களின் அற்புதமான உலகம்,…

மனிதனின் சிறப்பியல்புகள்: தோற்றம், பரிணாமம் மற்றும் பல

தற்போதைய வாழ்க்கை வடிவங்கள் முந்தையவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டவை என்ற எண்ணம், மிகவும் கடினமான பிரச்சனைகளில் ஒன்று...