லோப் டி வேகாவின் தோட்டக்காரன் நகைச்சுவையில் நாய்!

El perro del hortelano என்ற தலைப்பிலான படைப்பு ஸ்பானிஷ் பொற்காலத்தின் நாடக துணை வகைக்குள் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு நகைச்சுவை,…