இந்து மதத்தில் பல கடவுள்கள் உள்ளனர்.

இந்து கடவுள்கள்: எவை உள்ளன மற்றும் அவற்றின் பண்புகள்

இந்து மதம் அதன் பல்வேறு வகையான கடவுள் மற்றும் தெய்வங்களுக்காக அறியப்படுகிறது. இந்த ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் அதன் சொந்த...

படைப்பாளியான பிரம்மா கடவுளின் கதை

இந்து மதம் முழு படைப்பையும் அதன் பிரபஞ்ச செயல்பாட்டையும் மூன்று அடிப்படை சக்திகளின் வேலையாக உணர்கிறது.