இந்திய உணவு வகைகளின் சிறப்பியல்புகள்

ஏற்கனவே உலகின் பழமையான கலாச்சாரங்களில் ஒன்றைக் கொண்டிருப்பதால், அதன் உணவில் ஆர்வமாக இருக்க வாய்ப்பளிக்கிறது.

இந்திய அரசியல் அமைப்பின் சிறப்பியல்புகள்

தெளிவான பிரிவினையுடன் கூடிய கூட்டாட்சி நாடாளுமன்ற ஜனநாயகக் குடியரசாகிய இந்திய அரசியல் அமைப்பு பற்றி இங்கு அறிந்துகொள்வோம்...

விளம்பர

இந்து கலாச்சாரம் மற்றும் அதன் பழக்கவழக்கங்களின் பண்புகள்

இந்தியா கலாச்சாரம் நிறைந்த ஒரு நாடு, மேலும் அதன் குணாதிசயங்கள் பல கூறுகள் உள்ளன: அதன் மத பன்மைத்துவம்,...

இந்தியாவின் சமூக அமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பின் அம்சங்கள்

1950 களில் சட்டத்தால் ஒழிக்கப்பட்ட போதிலும், பழைய பரம்பரை அடுக்கு படிநிலைகள் திணிக்கப்பட்டன...