ஐமரா கொடியின் வரலாறு மற்றும் அதன் பொருள்

அய்மராக்கள் என்பது தென் அமெரிக்காவின் பல்வேறு ஆண்டியன் பகுதிகளில் நிறுவப்பட்ட ஒரு பழங்குடி சமூகமாகும், இது மிகவும்...

அய்மாரா கலாச்சாரத்தின் தோற்றம், அதன் வரலாறு மற்றும் பல

தற்போது, ​​தென் அமெரிக்காவின் இந்த பூர்வீக ஆண்டியன் நகரம் சுமார் 3 மில்லியன் மக்களைக் கொண்டுள்ளது.