Creciendo en la Palabra

Kubva ndichiri mudiki, ndainzwa ndichibatana zvakadzama nedzidziso dzekunamata. Mweya wangu wakawana utiziro mumagwaro matsvene, uye kubvira ipapo, ndakazvitsaurira ndimene kukufunda Bhaibheri nokuparadzira shoko raMwari. Ndima yega yega nemufananidzo wega wega zvave semhodzi dzakadyarwa muvhu rakaorera remoyo wangu, dzichikura nekutumbuka mukutenda kusingazununguki. Mharidzo ndicho chingwa changu chamazuva ose; Mavari ndinowana uchenjeri nenyaradzo. Minamato ndiro zambuko rinondibatanidza neumwari, nhaurirano yepedyo nemusiki inosimbisa mweya wangu. Munguva dzino dzekusava nechokwadi, umo mimvuri ichiita seinorebesa, ndinobatisisa mwenje werutendo kuti ndivhenekere nzira yeavo vanotsvaka tariro. Kukudziridza kutenda hakusi kungozvipira chete, asi basa kunharaunda. Iri kugoverana ushamwari hweshoko roumwari munyika inowanzonzwa inotonhora uye isina chinhu. Naizvozvo, ndakazvipira kudzidzisa, kutungamira uye kukurudzira vamwe kuti vawane nzira yavo yemweya, nekuti mukutenda tinowana simba rekutarisana nematambudziko ehupenyu uye vimbiso yemangwana riri nani.