3 Príklady odpustenia v Biblii, ktoré by ste mali poznať

V tomto článku vám niektoré ukážeme príklady odpustenia v bibliiAká veľká je Božia láska. Všetko sú to biblické odkazy, ktorými sa musíme riadiť, aby sme sa páčili nebeskému Otcovi.

príklady-odpustenia-v-biblii-2

Príklady odpustenia v Biblii

Veľkým tajomstvom Boha v Biblii je zriadenie cirkvi Ježiša Krista vo svete, aby sa prispôsobila jeho univerzálnemu ľudu. Ale univerzálny Boží ľud sa rodí v láske Stvoriteľa prostredníctvom odpustenia hriechov.

Toto je najväčšie a najväčšie zo všetkých príklady odpustenia v biblii. Ako kľúčový verš o Božom odpustení ľudstvu v Biblii:

Ján 3:16 (DHH): -Nuž Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna.aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.

Pretože prvý človek, Adam, dovolil hriechu vstúpiť do sveta v dôsledku svojej neposlušnosti voči Bohu a odplatou za hriech bude odvtedy smrť. Ale Boh vo svojej nekonečnej láske a milosrdenstve nám vyhradil druhého človeka, Krista, ktorý by zaplatil za všetky naše hriechy svojím životom.

1 Ján 1:7 (NIV): Ale ak žijeme vo svetle, tak ako Boh žije vo svetle, zostaneme zjednotení ako bratia a Boh nám odpustí hriechy skrze krv svojho Syna Ježiša.

Najdôležitejšia vec, ktorú treba mať na pamäti pri tomto príklade, je, že dostávame Božie odpustenie bez toho, aby sme urobili čokoľvek, čím by sme si ho zaslúžili. Boh nám ukazuje aj iných príklady odpustenia v biblii, odpúšťajúci mužom, ktorí si to v našom chápaní nezaslúžili.

Berme tieto príklady ako skúsenosť pre náš život, aby sme vedeli odpustiť a nekonali so zlým úmyslom. Nenávisť voči niekomu, kto nám urobil niečo zlé alebo urazil:

Žalm 32:1-2 (ESV): 32 Šťastný človek, ktorému boli úplne odpustené viny a hriechy. 2 Šťastný človek, ktorý nie je zlý a ktorého Pán neobviňuje zo žiadnej viny.

Traja Boží muži, ktorí sú príkladmi odpustenia v Biblii

V Biblii môžeme nájsť rôzne prípady mužov a žien, ktorí sa dopustili veľkých neprávostí. Ale aj v týchto prípadoch sa Božie milosrdenstvo prejavilo v odpustení.

Pri tejto príležitosti budeme hovoriť o troch z týchto prípadov, kde sú ich protagonistami Boží muži. Komu Boh odpustil po tom, čo ho sklamal svojou neposlušnosťou a konal nesprávne.

Keď konáme nesprávne a neposlušne, zlyhávame, pretože neprijímame Božiu vôľu a pohŕdame jeho slovom. Viac o tejto téme sa dozviete v článku: Prijatie vôle Božej V našom živote, čo je dobré, pekné a dokonalé.

Tri prípady ľudí, ktorým Boh odpustil, slúžia ako a príklady odpustenia v biblii. Pozrime sa na tieto príklady nižšie:

Kráľ Dávid

Dávid bol mladý pastier oviec, ktorého Boh pomazal a vyvolil za druhého kráľa Izraela, pretože mal srdce podľa Neho.Na rozdiel od prvého izraelského kráľa Saula, ktorý mal srdce podľa ľudí.

Dávid miloval Boha, uctieval ho a bál sa ho, poznal jeho prikázania a poslúchal ich. Preto ho Pán veľmi miloval a bol vždy s ním.

Dávidova láska k Bohu je evidentná vo všetkých žalmoch, ktoré napísal a ktoré možno nájsť v Biblii. Žalmy sú piesne chvály a vďakyvzdania Pánovi.

Tieto chvály spievali židovskí ľudia všetkých čias a dokonca aj dnes kresťanské komunity na celom svete.

Príbeh Dávida sa odohráva v knihách Samuela, Kráľov a Kroník v Starom zákone Biblie. Život tohto Bohom milovaného človeka prešiel mnohými situáciami s úspechmi i neúspechmi.

Odvážne čelil tomu, že bol veľmi mladý proti obrovi Goliášovi, dosiahol víťazstvo svojou veľkou vierou a dôverou v Boha, spoznajte tento biblický boj, keď sem vstúpil: David a Goliat, biblický súboj, ktorý sa zapísal do histórie. V tejto vojne Filištínci vzali obra Goliáša na bojisko, ale Boh poslal svojho milovaného Dávida, aby bránil svoj ľud Izrael.

Týmto víťazstvom si získal obdiv mnohých, ale aj antipatie kráľa Saula, pred ktorým musel utiecť a odísť do vyhnanstva. Dávid, predtým pomazaný Bohom prostredníctvom proroka Samuela, nastupuje na trón Izraela po smrti Saula.

Úspech Dávidovej vlády bolo vrátiť archu zmluvy mestu Jeruzalem, za čo dostal od Boha veľké požehnania a zasľúbenia.

príklady-odpustenia-v-biblii-3

Dávid hreší proti Božím prikázaniam

So všetkými týmito úspechmi prichádza chvíľa, kedy David urobí vo svojom živote veľkú chybu. Cudzoložstvom s vydatou ženou by potom porušil ďalšie Božie prikázanie tým, že by zabil Batshebinho manžela. Boh napomína a konfrontuje Dávida prostredníctvom hlasu proroka Nátana, Božieho posla.

Dávidova modlitba pokánia

Po tomto napomenutí od Boha si Dávid uvedomí vážny hriech spáchaný proti Nemu, potom sa ponorí do veľkej bolesti a ľutuje, že zlyhal v Pánovi. Bolesť, ktorú Dávid prejavuje pri písaní modlitby pokánia, ktorá je zachytená v 51. žalme:

Žalmy 51:1-4 (KJV 2015): 1 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojho milosrdenstva. Svojím hojným súcitom vymažte moje vzbury. 2 Umývaj ma stále viac od mojej neprávosti a očisťuj ma od môjho hriechu.

3 Lebo ja poznám svoje prestúpenia a môj hriech je stále predo mnou. 4 Proti tebe, proti tebe jedinému som zhrešil a urobil som to, čo je zlé v tvojich očiach. Nech vás spozná spravodlivo vo svojom slove a bude vás považovať za čistého vo svojom úsudku.

Dávid touto modlitbou pokánia pred Bohom uznal svoju vinu. A preto volá k Najvyššiemu, aby mu dal obnovu, ktorá pochádza z jeho odpustenia.

Kráľ Dávid dôveroval sľubom svojho Pána a tomu, že Boh mu dá odpustenie, o ktoré prosil. Preto v tom istom žalme 51 volá:

Žalmy 51:17 (RVA 2015): 17 Božie obete sú zlomeným duchom. Nepohŕdaš skrúšeným a poníženým srdcom, Bože.

Ale v písmach vidíme aj to, ako sa Boh vyjadruje o Dávidovi, vediac, že ​​mal srdce podľa svojho. Preto Boh vedel, že aj keď ho zlyhá, Dávid spozná jeho zlyhanie, bude hľadať odpustenie a vo svojom milosrdenstve ho obnoví a odpustí.

Skutky apoštolov 13:22 (KJV 2015): – Keď ho odstránil, vyzdvihol Dávida za kráľa, o ktorom vydal svedectvo: –našiel som Davida syn Jesseho, muž podľa môjho srdca, ktorý splní všetku moju vôľu-.

príklady-odpustenia-v-biblii-4

Pavol alebo Saul z Tarzu, príklad odpustenia v Biblii

Saul z Tarzu bol Žid, syn Žida, vzdelaný v jednej z najprísnejších rabínskych škôl, vo farizejskej škole. A v nej bol jeho mentorom rabín Gamaliel, uznávaný farizej a doktor práva, bol tiež popredným členom Sanhedrinu v polovici prvého storočia po Kristovi.

Saul teda vyrastal v prísnosti židovského zákona a vo viere, že je mu verný, sa stal jedným z jeho hlavných obhajcov. Toto mylné presvedčenie ho viedlo k spáchaniu veľkých zločinov proti Bohu, prenasledovaniu a vraždeniu kresťanov.

Pri jednej príležitosti bol Saul svedkom a možno sa aj zúčastnil na vražde prvého kresťanského mučeníka Štefana, židovského konvertitu na kresťanstvo. Od tejto udalosti sa v Saulovi prejavila väčšia horlivosť pre jeho presvedčenie, ktoré bolo pre neho správne.

Skutky 8:3 (NIV): 3 Saul medzitým prenasledoval cirkev, chodil z domu do domu, aby vyvliekol mužov a ženy a poslal ich do väzenia.

Boh si však už predtým vybral Saula ako užitočný nástroj pre vec Kristovho evanjelia. Saul po Estebanovej smrti a s informáciou, že posolstvo Cesty (Krista) sa šírilo čoraz viac.

Obracia sa na židovský Sanhedrin a žiada ich, aby ho oficiálne poverili prenasledovaním a zajatím kresťanov v mestách obklopujúcich Jeruzalem. Na ceste do Damasku sa Saulovi zjavuje zmŕtvychvstalý Pán Ježiš Kristus a mení jeho život, od prenasledovateľa sa stáva ďalším kresťanom až po prenasledovanie.

Boh pozná pravé Pavlovo srdce

Boh v Saulovi, ktorý ho neskôr nazval Pavlom, v ňom nevidel tvrdé a nemilosrdné srdce, aké videl svet. Skôr v ňom videl zanietené, poslušné a usilovné srdce, aby splnil to, čo mu diktovala viera.

To smädné srdce splniť prikázania zákona bolo to, čo Boh videl v Pavlovi. Odpustil mu hriechy spáchané v nevedomosti, pretože keď ich spáchal, pravda, že Ježiš Kristus je, pravá cesta, mu ešte nebola zjavená.

príklady-odpustenia-v-biblii-5

Pavol je znovuzriadený vo viere

Po stretnutí so vzkrieseným Ježišom Kristom už Pavol nikdy nebol ako predtým. Boh úplne zmenil jeho život, dokonca mu dal nové meno.

Pavol sa stal jedným z najvernejších Božích služobníkov pre Pána Ježiša. Rovnakú vášeň a usilovnosť, ktorú priniesol do svojho kresťanského prenasledovania, použil na kázanie evanjeliového posolstva o spasení skrze Ježiša Krista.

Sám Pavol bol živým svedectvom o premenenom živote v Kristovi Ježišovi. A skrze neho sa mnohí obrátili na vieru Kristovu, najmä tí, ktorí vyznávali svoje staré náboženstvo, židovské.

Paul jeden z príklady odpustenia v biblii, akonáhle ho Boh obnovil, stal sa veľkým služobníkom. Podnikol niekoľko misijných ciest a zakladal zbory pre Krista v každom regióne, ktorý navštívil.

Biblia nás tiež učí o prenasledovaniach, väzeniach a utrpení, ktoré Pavol podstúpil pre Ježiša Krista:

Filipanom 1:29-30 (NIV): 29 Lebo pre Krista máte výsadu nielen veriť v neho, ale aj trpieť pre neho. 30 Ty a ja sme v rovnakom boji. Už ste videli, ako som bojoval, a teraz máte správy o tom, ako pokračujem.

Skutky 14:19 (ESV): Niektorí Židia z Antiochie a Ikónia prišli do tohto bodu a zmenili zmýšľanie ľudí; tak Pavla ukameňovali a mysliac si, že ho zabili, odvliekli von z mesta.

Transcendencia obnovenia Boha v Pavlovi bola taká, že zjavením Ducha Svätého napísal 13 epištol Nového zákona Biblie. Listy s veľkým doktrinálnym obsahom pre základy kresťanstva, vďaka ktorým svet pozná Spasiteľa Ježiša Krista.

príklady-odpustenia-v-biblii-6

Šimon Peter, ďalší veľký príklad odpustenia v Biblii

Ježiš, keď začína svoj verejný život robiť to, čo mu Boh, jeho Otec, zveril vykonávať na zemi. Apeluje na svojich prvých učeníkov, medzi ktorými bol aj Šimon, nazývaný aj Peter:

Matúš 4:18-20:18 Keď kráčal popri Galilejskom mori, Ježiš videl dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja. Hádzali sieť do mora, lebo boli rybári. 19 A on im povedal:Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 20 Hneď zanechali siete a išli za ním.

Peter sa z rybára z mesta Betsaida stal jedným z dvanástich Ježišových nasledovníkov. Bol to nemotorný muž a jeho impulzívny charakter možno vidieť v rôznych pasážach kanonických evanjelií Biblie.

Viac sa o nich dozviete zadaním sem, Evanjeliá: Pôvodné, kanonické, apokryfné a ďalšie. Tieto novozákonné knihy Biblie rozprávajú o Ježišovom živote, utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní. Dozviete sa v tomto článku, kedy došlo k jeho vzniku, okrem toho, že zistíte, aké typy existujú a ktoré sú akceptované kresťanskou náukou.

Pedrova impulzívnosť ho prinútila konať alebo hovoriť bez toho, aby premýšľal alebo premýšľal o tom, čo povie alebo urobí. Napriek tomu sa Peter stal jedným z Ježišových najbližších priateľov a so svojím pánom a Pánom zdieľal kľúčové chvíle svojho života.

Peter pri niekoľkých príležitostiach využil funkciu hovorenia v mene dvanástich učeníkov. Relevantnou príležitosťou bolo, keď spoznal Ježiša ako Krista:

Matúš 16:15-16 (RVA 2015): 15 Povedal im: - Ale vy, za koho ma pokladáte vy? 16 Šimon Peter odpovedal a riekol: Ty si Kristus, Syn Boha živého! -.

biblia-7

Peter trikrát zaprie Ježiša

Pri príležitosti, keď Ježiš zdieľal poslednú večeru so svojimi dvanástimi učeníkmi, zapoja sa do debaty, aby zistili, ktorý z nich je najdôležitejší. Keď ich Ježiš počúva, hovorí im: Najdôležitejší z vás musí byť tým najmenej dôležitým zo všetkých a ten, kto verí, že má autoritu medzi všetkými, musí slúžiť všetkým ostatným.

Toto všetko učí Ježiš ako príklad služby vo svojom kráľovstve. Potom osloví Petra, aby mu ako prorocké slovo oznámil, že ho trikrát zaprie:

Lukáš 22:31-34 (RVA 2015): 31 – Šimon, Šimon, hľa, Satan ma požiadal, aby som vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som sa za vás modlil, aby vaša viera nezanikla. A ty, keď sa vrátiš, potvrď svojich bratov. 33 Povedal mu: Pane, som pripravený ísť s tebou aj do väzenia a na smrť.

34 On však povedal: „Peter, hovorím ti, že kohút dnes nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.

Ježiš vo svojej božskej prirodzenosti vedel, čo sa má stať, a tak sa modlí k Bohu za Petra, aby sa posilnil vo viere. A keď sa to posilnilo, mohol byť príkladom pre ostatných učeníkov.

No, keď prišiel čas, stalo sa tak, ako Ježiš oznámil, Peter to pred ľuďmi trikrát zaprel.

Petrova obnova

Keď Peter trikrát zaprel Ježiša, pocítil veľkú bolesť, že zlyhal svojho pána. Ale Boh vedel, aký zámer mal s Petrom, a tak po vzkriesení Ježiša Krista nájdeme jeden z najkrajších príklady odpustenia v biblii: Obnova Petra.

biblia-8


Zanechajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

*

*

  1. Zodpovedný za údaje: Actualidad Blog
  2. Účel údajov: Kontrolný SPAM, správa komentárov.
  3. Legitimácia: Váš súhlas
  4. Oznamovanie údajov: Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, iba ak to vyplýva zo zákona.
  5. Ukladanie dát: Databáza hostená spoločnosťou Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Svoje údaje môžete kedykoľvek obmedziť, obnoviť a vymazať.

  1.   ELEASER SAMUEL SOLANO SOLIS dijo

    KRÁSNE, VYNIKAJÚCE VYSVETLENIA, KTORÉ MI POSKYTUJE, MI SKVELÝM SPÔSOBOM POMÁHAJÚ, ABY som NAĎALEJ VIAC POZNÁVAL MOJHO MILOVANÉHO PÁNA. BOH VÁM MOCNE ŽEHNAJ.