ආදිවාසීන්ගේ ඇඳුම්වල ලක්ෂණ

මෙම රසවත් නමුත් කෙටි ලිපියෙන්, ඔබ ආදිවාසීන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් සහ ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී ආකාරය සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම ඉගෙන ගනු ඇත.