ගෙම්බන් කන්නේ මොනවාද? සහ ඔබේ ආහාර කොහොමද?

ගෙම්බන් ලෝකයේ තරමක් ප්‍රසිද්ධ උභයජීවීන් වේ, ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම කුතුහලය දනවන සතුන් පාහේ සොයාගත හැකිය…

publicidad

උභයජීවී සතුන්: ඒවා මොනවාද?, ලක්ෂණ සහ තවත් දේ

උභයජීවී සතුන් තම වාසස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජලජ පරිසරයෙන් ඉවත්ව යාමට සමත් වූ පළමුවැන්නා බව තහවුරු කළ හැකිය.