वचन मा बढ्दै

बाइबल र परमेश्वरको वचनको अनन्त विद्यार्थी। मलाई उपदेश र प्रार्थना मन पर्छ। विश्वास खेती गर्नुहोस्, यस समयमा यो पहिले भन्दा बढी आवश्यक छ।

Word मा हुर्किँदै सेप्टेम्बर 1036 देखि 2021 लेखहरू लेखेका छन्