संसारमा सबैभन्दा ठूलो सुनामी

संसारमा सबैभन्दा ठूलो सुनामी

सुनामीहरू, त्यहाँ तिनीहरू छन् जसले तिनीहरूलाई महासागरहरूको क्रोध भन्दछन्। तिनीहरू ती क्षेत्रहरूको लागि विनाशकारी घटना हुन् जुन…