ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട്.

ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ: ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, അവയുടെ സവിശേഷതകൾ

ഹിന്ദു മതം അതിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ദൈവങ്ങൾക്കും ദേവതകൾക്കും പേരുകേട്ടതാണ്. ഈ ദേവതകളിൽ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ...

സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ കഥ

ഹിന്ദുമതം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെയും അതിന്റെ പ്രാപഞ്ചിക പ്രവർത്തനത്തെയും മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയായി കാണുന്നു ...