സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ കഥ

ഹിന്ദുമതം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയെയും അതിന്റെ പ്രാപഞ്ചിക പ്രവർത്തനത്തെയും മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ശക്തികളുടെ സൃഷ്ടിയായി കാണുന്നു ...