എന്താണ് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം? അവയുടെ സവിശേഷതകളും

പുരാതന ഗ്രീസ് മുതൽ ഇന്നുവരെ, പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം, അതിന്റെ നീണ്ട പാതയിൽ അതിന്റേതായ ഉയർച്ച താഴ്ചകളോടെ,…