ഒക്ടോപസ്

ഒക്ടോപസിന് എത്ര ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്?

ഒക്ടോപസുകൾ അസാധാരണമായ മൃഗങ്ങളാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, സമാന സംശയങ്ങളിൽ ചിലത് വ്യക്തമാക്കാനും ചില ജിജ്ഞാസകളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായമിടാനും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു,…

ഒച്ചിന്റെ സ്വഭാവം, തരങ്ങൾ, ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ശക്തമായ പുറംതൊലി കാരണം ഒച്ചുകളെ മോളസ്‌കുകൾ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും…