യൂക്കറിയോട്ടിക്, പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ

പ്രോകാരിയോട്ടിക്, യൂക്കറിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ എല്ലാ കോശങ്ങളും ഒരേ പൊതുകോശത്തിൽ നിന്നാണ് പരിണമിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കോശങ്ങളുടെ അത്ഭുത ലോകം,...

മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ: ഉത്ഭവം, പരിണാമം എന്നിവയും അതിലേറെയും

നിലവിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് എന്ന ആശയം, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന്...