ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുനാമി

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുനാമി

സുനാമി, സമുദ്രങ്ങളുടെ ക്രോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവ ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വിനാശകരമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്…

റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് തിരക്കഥ ഒരു മികച്ച നാടകം!

റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റിന്റെ രസകരമായ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്, കൃതികളിൽ ആകൃഷ്ടരും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ വായനക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.