നിരീശ്വരവാദിയും അജ്ഞേയവാദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

നിരീശ്വരവാദിയും അജ്ഞേയവാദിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

സാധാരണഗതിയിൽ, നിരീശ്വരവാദി, അജ്ഞേയവാദി എന്നീ പദങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. പക്ഷേ, അവ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളാണ്, അത് അങ്ങനെയല്ല…

പ്രധാന ദൂതൻ ജോഫീൽ, ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും പ്രബുദ്ധതയും ഉള്ളവനാണ്

സ്വർഗ്ഗീയ ദേവാലയത്തിലെ മറ്റ് 6 പ്രധാന ദൂതന്മാരെപ്പോലെ ആയിരം പേരുകളുള്ള പ്രധാന ദൂതൻ ജോഫീൽ ഒരാളാണ്...

പ്രചാരണം

പ്രധാന ദൂതൻ റാഫേൽ, അവന്റെ പേര് "ദൈവത്തിന്റെ മരുന്ന്" എന്നാണ്.

എല്ലാ മനുഷ്യരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവുമായ ചില അവസ്ഥകൾ ഉള്ളവരോട് പ്രധാന ദൂതൻ റാഫേലിന് വളരെയധികം കരുണയുണ്ട്.

പ്രധാന ദൂതന്മാർ, പേരുകൾ, സവിശേഷതകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഏഴ് പ്രധാന ദൂതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും...

കാടിന്റെ നിംഫുകൾ, പ്രകൃതിയുടെ ചെറിയ ദിവ്യത്വങ്ങൾ

വുഡ് നിംഫുകൾ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാൽ ജനിച്ച അതിശയകരമായ ജീവികളാണ്. അവന്റെ ചിത്രം ഒരു ശരീരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു...