ബാസ്ക് മിത്തോളജി, അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവികളും

യൂസ്‌കാൽ ഹെരിയ, അല്ലെങ്കിൽ ബാസ്‌ക് രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, അസാധാരണമായ ജീവികളുടെയും മിഥ്യകളുടെയും...