വ്യത്യസ്ത ജാപ്പനീസ് ദൈവങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുക

ജപ്പാനിലെ പ്രാദേശിക വിശ്വാസത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു കാമിയോ ദൈവമോ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു…

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഉത്ഭവം എന്താണ്? അതിന്റെ പരിണാമവും

എഴുത്തിന്റെ ഉത്ഭവം വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നാഗരികതകളിലുമാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങളുണ്ട്; ഇത് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു…

പ്രചാരണം

ജാപ്പനീസ് കലയുടെ സവിശേഷതകൾ, പരിണാമം, തരങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഒരു പുരാതന സംസ്കാരമെന്ന നിലയിൽ, ജപ്പാൻ ഈ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം അതിന്റെ കല പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിലൂടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പഠിക്കൂ...

ജാപ്പനീസ് ദേവാലയങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകൾ

ഷിന്റോയിസത്തോടൊപ്പം ബുദ്ധമതവും ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതങ്ങളാണ്, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ്…

ജാപ്പനീസ് അക്ഷരമാലയും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും

ജാപ്പനീസ് ഭാഷ നിലവിൽ ലോകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നു,…

ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും അതിന്റെ സ്വാധീനവും

ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ജോമോൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന്, കൊറിയയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ള ഭൂഖണ്ഡാന്തര സ്വാധീനത്തിലൂടെ, ഒരു…