ജനറേഷൻ Z

ജനറേഷൻ Z: സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന്റെ സമയം

ജനറേഷൻ Z എന്നത് 1990-കളുടെ മധ്യത്തിനും തുടക്കത്തിനും ഇടയിൽ ജനിച്ച ജനസംഖ്യാപരമായ കൂട്ടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആകാശത്തിനൊപ്പം കുടിയേറുന്ന ആളുകളുടെ സിലൗട്ടുകൾ

മൈഗ്രേഷൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ: മനുഷ്യന്റെ ചലനാത്മകതയുടെ ആഗോള ചലനാത്മകത

കുടിയേറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ സ്വഭാവമാണ്. പുരാതന കാലം മുതൽ, ആളുകൾക്ക്...

പ്രചാരണം

പെർമാകൾച്ചർ: അതെന്താണ്?

പെർമാകൾച്ചറിന്റെ നിർവചനം ഇനിപ്പറയുന്നതായിരിക്കും: ഉൽ‌പാദനക്ഷമമായ കാർഷിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ബോധപൂർവമായ രൂപകൽപ്പനയും പരിപാലനവും, കൂടാതെ…

നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ

എന്താണ് ഒരു നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞൻ?

സാംസ്കാരിക നരവംശശാസ്ത്രം, ഭൗതിക നരവംശശാസ്ത്രം, ഭാഷാ നരവംശശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ്, രാഷ്ട്രം ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ്.

സംസ്ഥാനവും രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പല അവസരങ്ങളിലും നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചോ കേൾക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും ഒന്നല്ല.

കുടിയേറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും സവിശേഷതകളും

മൈഗ്രേഷന്റെ സവിശേഷതകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേരിയബിളുകളുടെ വൈവിധ്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഒന്ന്...

ഗ്രാമീണ ജനസംഖ്യ: ആശയം, സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

ഗ്രാമീണ ജനസംഖ്യ എന്നത് അവർ നടത്തുന്ന വിവിധ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സവിശേഷമായ ഒരു തരം ജനസംഖ്യയാണ്,…

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ രാജ്യങ്ങൾ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക?

ആധുനികതയും പുതിയ സാങ്കേതിക വിഭവങ്ങളും സമൂഹത്തെ നയിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും...

മനുഷ്യ ഭൂമിശാസ്ത്രം: അതെന്താണ്?, സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, ശാഖകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും

മനുഷ്യ ഭൂമിശാസ്ത്രം സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അച്ചടക്കമായി കണക്കാക്കുന്നു…

തിയോതിഹുക്കാനോസിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സംഘടന

കൊളംബിയന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നാഗരികതകളിലൊന്നാണ് തിയോതിഹുക്കാൻ നഗരം, ഇന്ന്…

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം എന്താണ്?

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അതിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഈ വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവ എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു?...