പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവതകളുടെ റെക്കോർഡറും സന്ദേശവാഹകനുമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ദൈവം

ആരാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൈവം

വിവിധ ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന പല സംസ്ക്കാരങ്ങളുമുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും നൽകിയത്...

ഈജിപ്ത് എവിടെയാണ്

ഈജിപ്ത് എവിടെയാണ്; ചരിത്രവും കൗതുകങ്ങളും

ഈജിപ്ത് എവിടെയാണെന്നും അതിന്റെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം വായിക്കുന്നത് തുടരുക. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്…

പ്രചാരണം

പുരാതന ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു?

പ്രധാനമായും കൃഷിയിലും വ്യാപാരത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, പുരാതന ഈജിപ്തിലെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, മറ്റ് പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളെപ്പോലെയായിരുന്നു,…

ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ

ഹൈറോഗ്ലിഫുകൾ, പിരമിഡുകൾ, സ്ഫിൻക്‌സുകൾ, ഫറവോകൾ എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്.

ഈജിപ്ഷ്യൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ

ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രസകരമായ പോസ്റ്റിലൂടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും…

ഹൈറോഗ്ലിഫുകളും ഈജിപ്ഷ്യൻ എഴുത്തും അവയുടെ അർത്ഥവും

നിഗൂഢതകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും അറിവുകളും നിറഞ്ഞ പുരാതന ഈജിപ്ത് ഇപ്പോഴും താൽപ്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ്.