ເຄົາລົບສິດຂອງຜູ້ອື່ນຄືສັນຕິພາບ ຄວາມໝາຍຂອງປະໂຫຍກ!

ການເຄົາລົບສິດທິຂອງຄົນອື່ນແມ່ນສັນຕິພາບ, ມັນແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ຮ້ອງອອກມາໂດຍ Benito Juárez, ລັກສະນະທີ່ມີຊື່ສຽງໃນປະຫວັດສາດ…