ລັກສະນະຂອງເຄື່ອງນຸ່ງອາຟຣິກາ

ທະວີບອາຟຣິກາ, ສະຖານທີ່ທີ່ມະນຸດເກີດຂື້ນ, ບ່ອນທີ່ຊົນເຜົ່າທໍາອິດຂອງບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ...