ຜົນສະທ້ອນຂອງການລ່ວງລະເມີດສັດ: ສາເຫດແລະອື່ນໆອີກ

ຄວາມໂຫດຮ້າຍທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ສັດ, ຍັງເອີ້ນວ່າການຂົ່ມເຫັງ ຫຼືການທາລຸນສັດ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະພຶດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ ຫຼືຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ສົມຄວນ...