ប្រភេទនៃអណ្តើកដី លក្ខណៈ និងច្រើនទៀត

អណ្តើក អណ្តើក ឬត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរនៅក្នុងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រថា Testudines គឺជាសត្វដែលជាសមាជិកនៃលំដាប់…

publicidad

តើអណ្តើកស៊ីអ្វីទៅតាមប្រភេទរបស់វា?

អណ្តើក​ស៊ី​ចំណី​អាហារ​របស់​អណ្តើក​សមុទ្រ​ប្រែប្រួល​ទៅតាម​ប្រភេទ​និង​អាយុ​របស់​វា អាច​មាន​គ្រប់​សំបុក​…

អណ្តើកមេឌីទែរ៉ាណេ៖ ការពិពណ៌នា ជម្រក និងច្រើនទៀត

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកស្រឡាញ់សត្វចិញ្ចឹម នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងរកឃើញព័ត៌មានអំពីអណ្តើកមេឌីទែរ៉ាណេ។ សម្រាប់អ្វីដែលពួកគេ…