De bêste gebeden fan tank oan God

Trouwe kristenen ferheegje har gebeden op elk momint yn 'e namme fan' e Hear as in symboal fan tankberens foar de freugde om ús it libben te jaan. Gebed fersterket om ús relaasje tusken Him en elk fan ús better te omearmjen en dêrmei benaderje wy it paad dat Hy wol dat wy folgje. Dêrom sille wy yn dit artikel wat gebeden leare en tankgebed ta God.

gebed-fan-tank-oan-god-1

Gebeden fan tank oan God foar elke dei

De samling gebeden en gebeden dy't wy hjirûnder presintearje binne in hantlieding foar it meitsjen fan in gebed as tankgebed ta God deistich, en jou ússels foar in pear minuten oan 'e Leafde Heit dêr't wy kinne fersterkje ús hope en leauwe. Hjir presintearje wy in kompendium fan machtige gebeden fan tank oan God, dy't ús leauwe en hope fersterkje sil:

Leafste God, hjoed kom ik nei Jo, ik haw net om myn behoeften frege, om't Jo se tige goed kenne, ik kom om Jo út myn hert te tankjen dat jo Jo binne, myn barmhertige, freonlike en goede God, foar it kado fan it libben, foar elke seining dy't jo elke dei oer my útgiet en om elke reden dy't jo my jouwe om myn siel in glimke te jaan. Wy noegje jo út om de folgjende keppeling yn te fieren om te freegjen oer Thanksgiving fersen oan God

gebed-fan-tank-oan-god-2

Hjoed sil ik op elk momint yn Jo bywêzen wêze, mei myn hert fol tankberens, yn freugde en fol tinzen dy't jo hillich foarbyld behagen, myn iennichste Magnanime Hear. Hjoed foltôget myn geast Jo mei seiningen, myn leafste Hear, om't der gjinien is mear trou as Jo, dy't yn ús leauwe om Jo foarbyld op ierde te lieden.

Ik bin tankber foar de segeningen dy't jo my en degenen om my hinne hawwe jûn. Tankber want, ek al gean ik troch tribulaasjes, Jo ferljochtsje myn paad om foarút te gean, jo meitsje myn lijen yn folsleine blydskip en jo jouwe my wer hoop, sadat wat komme sil better wurde.

Oh myn sillige God, ik bin tankber foar myn leafsten, myn famylje, freonen, foar de minsken om my hinne, ek, Tankewol foar de minsken dy't my mislearje wolle, want troch har kin ik realisearje dat Jo my noait ferlitte , dat Jo oan myn kant binne, my beskerming jouwe alle kwea en alle oergeunst fan myn libben.

Tankewol myn Hear, foar de wûnders dy't jo my jûn hawwe yn it libben. Ik wurdearje elk goed ding, momint, persoan en situaasje dy't yn myn libben is kommen, om't jo krêft en jo grutmoed it mooglik meitsje dat dit kin barre. Elke segen dy't jo my jouwe, nimt myn wanhoop, eangst en fertriet fuort, genêst myn hert en myn siel fan alle ferline ferdrukking.

Ik tankje Jo, myn God fan leafde, foar alles wat jo fan myn reis fuortsmiten hawwe, om't jo wisten dat se my net holpen om troch te gean of te groeien, dat se my sear makken, om't, hoewol it yn 't earstoan tige pynlik wie om te begripen, Ik realisearre úteinlik dat jo libbensplan foar my better wie dan wat ik seach. Myn Hillige Ferlosser, ik wol Jo tankje foar it jaan fan beskerming oan 'e minsken dy't ik hâld en jou my de wiisheid om it paad mei har troch te gean, se mei Jo ljocht te lieden nei paden fan sûnens, wolwêzen, segeningen en leafde.

Tankber want yn it dreechste momint fan in stoarm kin ik dy fine, fol leafde, goedens en ûneinige genede. Beskermje my altyd tsjin elk gefaar, en fan elkenien dy't sear dwaan wol. Hâld my ek foar fersikingen en swakkens.

Leafde Jezus Kristus, tankje jo foar de segeningen dy't myn libben reine, om't jo elke sekonde fan 'e dei my jo enoarme leafde foar jo bern sjen litte.

Hear, jo leafde is grutter dan al it oare, en ik wurdearje dat elke kear as ik yn ferlieding fallen bin jo my helpe op te stean en trochgean, as ik fertrietlik bin of benauden, jo my oanmoedigje om troch te gean en om't as ik troch de it slimste fan elke omstannichheid en alles liket tsjin my te wêzen, jo ferskine mei jo ûneinige hope dy't my fernijt en my fertelt dat alles goed komt, dat ik leauwe en hope haw.

gebed-fan-tank-oan-god-3

Hjir presintearje ik myn gebed fan tank oan myn God, myn Hear, foar elke segen ûntfongen op elk momint fan myn libben.

Lit my jo sillige hannen nea loslitte, en lit my net fan Jo ôfkomme en as it barre soe, leave God, ik smeek jo om my werom te bringen nei jo heitelike earms lykas de beroude ferlerne soan, myn blik op Jo fêst te litten. en neat mear as yn Jo, myn Majestic en ienige Hear.

Ik bin mei jo mei de fêstichheid dat jo my hearre, dat elk fan myn tankwurden út myn hert nei josels komt as in oar teken fan leafde.

Tankewol Hear, om't ik wit dat jo nei myn fersiken harkje en my noait ferlitte. Yn 'e namme fan ús Hear.

Amen.

Gedichten om God te tankjen

In tankber hert fleuret de geast en fermakket it gesicht. De bern fan God moatte wêze de meast tankber wêzens op it gesicht fan 'e ierde, want tank oan syn ûnbidige goedens, ús libben binne fol fan motivaasje en hope.

Yn dizze seksje presintearje wy parafrasearre úttreksels fan gedichten om God te tankjen dat wy yn 'e Hillige Bibel kinne krije. Dit prachtige boek ropt ús op om God te tankjen op elk momint fan ús libben. En dat moat ús deistige hâlding en hâlding wêze.

Hear my, myn leafste Hear!

Tankber foar jo, myn ûnfergelykbere God,
troch jo Immaculate Hillige Wurd
dêr't de flare my ferljochte
fan it fjoer fan de Admirable.

Jo stapten út ûnder myn tsjustere rûte
mei al syn pracht en syn genede,
myn Ferlosser by útstek wêze
troch my in nij skepsel te meitsjen.

Dêrom yn it hillige momint
dat ferheft myn gebed Jo troan,
ûntfange myn lof yn 'e toan
dat myn blide geast dy sjongt.

Wy begûnen op it nije paad om te reizgjen

en op dy wei kamen wy to moetsjen en

No binne wy ​​twa dy't de kuier trochsette

Dêrom binne se myn redenen om tankber te wêzen.
Sa, ophâlden yn Jo, myn hearlikheit
Messias, fan 'e Gesalfde,
Ik sil dy fertelle mei myn ferlost tiidwurd
Dat allinne yn Jo myn Hear bin ik bliid!

Tankberens foar de wiisheid en kennis dy't jo ús hawwe jûn

Oan 'e God fan myn âffears, ik smeekte jo en ik tankje jo.

Jo hawwe my wiisheid jûn en fol mei jo ûnbidige krêft,

Jo hawwe my sjen litten wat wy fan jo frege hawwe,

Jo hearre ús en ferfolje ús.

(ekstrahearre út it Boek fan Daniël 2:23).

Tankberens foar syn Keninkryk op ierde en yn 'e himel en syn ûneinige krêft

Hear myn leafde en machtige God,

dat jo binne, wiene en wêze sille,

Ik tankje jo foar it nimmen fan jo ûneinige krêft

en jimme bigounen to hearskje ûnder ús.

(nommen út Iepenbiering 11:17).

Tankberens foar jo machtige dieden

Ik tankje Jo, o myn God,

Ik haw jins hillige namme oanroppen;

Wy allegearre prate en priizgje jo machtige dieden.

(úthelle út Psalm 75:1).

Tankberens foar it altyd hearren fan ús gebeden

Jezus Kristus sloech syn eagen nei de himel, rôp:

Leafde Heit, ik tankje jo om't jo my heard hawwe.

Ik wit dat jo altyd hearre my, mar ik folgje dy foar de

dy't hjir oanwêzich binne, sadat se dat sjen kinne

Jo hawwe my stjoerd om josels bekend te meitsjen en te hearren.

(nommen út Johannes 11:41-42).

Tank oan God foar it jaan fan ús genêzing

Ien fan de oanwêzigen, seach himsels sûn,

Hy kaam werom en priizge God mei syn grutte stim.

Hy lei him oan 'e fuotten fan Jezus Kristus

en joech him ûneinige tank.

(nommen út Lukas 17: 15-16).

Tankberens foar jo krêft en foar it roppen fan my om jo te folgjen

Ik tankje God

dy't my fersterket, Jezus ús Hear,

datstû my rekken holden hast en my dyn fertrouwen weardich makkest

mysels ta jo tsjinst te stellen

(úthelle út 1Timoteüs 1:12).

Kristlike moarnsgebeden

It gebed of gebed yn 'e moarn om God te tankjen foar noch ien dei, freegje him om ús te beskermjen, om ús deistige aktiviteiten te begjinnen en ús feilich en sûn werom nei hûs te bringen, mei it in dei fol fitaliteit wêze en in libben tsjûgenis wêze fan syn gloarje ivige, sadat de minsken dy't om my hinne fiele mei myn foarbyld fan it libben út 'e hân des Heare. Dêrom litte wy yn dizze seksje wat prachtige gebeden litte dy't jo kinne brûke en altyd yn gedachten hâlde om God tankber te wêzen dat, sels as wy Him net sjogge, Hy ús altyd harket.

Myn leafste God, ik tankje Jo foar dit nije wekkerjen, wêr't it tsjuster fan 'e nacht stadichoan ferdwynt mei jo ûnbidige oanwêzigens, alle eangst is fuort en it is jo leafde dy't allinich regearret.

Fan 'e moarn bied ik jo myn hiele libben oan, sadat jo reinigje kinne wat net noflik is yn jo eagen, lit my in fernijde geast hawwe, gedachten oer Jo hawwe en liede troch jo Hillige Wil.

Fan 'e moarn hâld ik fan dy en ferhearlikje jo foar alle ivichheid, ik tankje jo foar de famylje dy't jo yn myn libben setten en de baan dy't jo my joegen, wêrmei't ik deistich lokkich fiel. Jou my wiisheid foar it momint dat ik moat prate, do kinst allinne sizze wierheden en wissichheden, en as ik harkje ik slagje te dwaan it mei grutte oandacht, jou my sereniteit yn elke aktiviteit ik doch, en geduld as ik moat wachtsje.

Ik smeek jo foar de beskerming fan myn famylje, fan myn hûs, rêd ús en hâld ús fan alle kwea, it binne Jo, ús beskerming.

Ik tankje jo dat jo myn trouwe freon binne, foar de kânsen en privileezjes dy't jo my jouwe en dat jo my iepenje, foar jo leafde en jo segeningen.

Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=dgrX_BrINJk

Myn Almachtige Heit, tankje Jo foar dizze nije moarn, om't ik, troch de sinne te sjen, wekker te wurden en troch it libben te rinnen, de kâns haw om jo tichtby te hawwen, om in oare kâns te hawwen om in bettere tsjinstfeint te wêzen dan ik juster besocht. .

Tankewol foar myn famylje, myn freonen dy't my op it goede paad liede, en foar alle dingen dy't my nei Jo liede, dy't it positive binne yn myn libben.

Fol gloarje mei jo Hillige Hillige Geast, elke stap sil ik nimme, om in libben foarbyld te wêzen fan jo foarname hert foar elkenien dy't my hjoed op 'e wei bringt. Fol gloarje mei jo Hillige Hillige Geast, myn tonge, myn lippen en stim, sadat se de bêste ferdigening binne fan jo tiidwurd en multiplier dêrfan.

Jou my jo hillige segen mei jo hillich bloed, sadat ik beladen bin mei jo ûneinige hearrigens en yn myn wurk bin ik altyd seinge. Mei jo de iene wêze yn myn hert en mei ik jo tawijde tsjinstfeint wêze om in ynstrumint te wêzen fan jo frede en leafde.

Yn jo hannen set ik wat ik wie, bin en wêze sil, sadat jo my skulptuerje nei jo byld en likenis, ta it goede fan myn bruorren, en jo namme mei har te ferhearlikjen.

Ik smeek jo yn 'e namme fan' e Heit, Soan en de Hillige Geast.

Amen.

Kristlike gebeden foar de nacht

Oan 'e ein fan' e dei fan 'e dei is it poerbêst foar ús siel om in pear minuten te jaan om in gebed ta God te ferheegjen. Dit nachtlik gebed om God te tankjen, foar it jaan fan ús de kâns om noch ien dei yn syn oanwêzigens te libjen, om him tawijd te tsjinjen en diel te wêzen fan 'e ferdigeners fan syn wurd op ierde.

Likegoed freegje wy jo om ús in freedsume en rêstige rêst te jaan, en wy smeekje jo ferjouwing foar elk ferkeard dat wy yn dy dei dien hawwe. Wy binne tankber foar it lok dat wy yn 'e moarntiid krije koenen en dat wy mei ús yn' e ferdrukkingen west hawwe en ús jo fernijde hope hawwe jûn dat alles better wurde soe.

Folgjende litte wy jo in kompendium fan gebeden litte om God yn 'e nacht te tankjen:

In pear minuten nei it ôfskie fan 'e dei, en it hichtepunt fan myn dei, kom ik nei Jo, myn Hear, om Jo te tankjen en te winskjen Goede nacht, myn leafste Heit!

Tankewol foar de segeningen dy't jo leafde my jûn hat, oan jo bin ik alles te tankjen wat ik haw en jo ferjouwing is ûneinich. Moarn is noch ien dei om jo better te tsjinjen as ik hjoed dien haw, mei jo oan myn kant, dy't tsjin my. Hear sûgje my yn jo earms, sliep neist my, en jou de segen om myn folsleine rêst te berikken.

Ik smeek dy fannacht, om my fierder te begelieden, want sûnder jo oanwêzigens soene myn dreamen fol wêze fan barbariden en ferneatiging, yn Jo is myn rêst noflik, as in poppe sliept op mem har skoot.

Ik ferhearlikje de ivige Heit, ik ferhearlikje de Ferlossersoan, ik ferhearlikje de Hillige Geast, dat alle trije my eangst jouwe, trije persoanen en ien God.

Amen.

Kristlike gebeden om de wike te begjinnen

Elk begjin fan de wike moatte wy begjinne mei in goede hâlding, goede humor en foarearst in gebed ta God om ús hiel en yn frede te fielen en sa in goede hâlding te hawwen op it wurk, thús, mei famylje en freonen.

Dizze gebeden binne om God te tankjen foar syn ivige leafde en dat hy ús syn segen joech. Om't hy altyd oan ús kant is en ús beskerming jout tsjin elke situaasje dy't eangst genereart.

Myn himelske kening, hjoed dat de wike begjint, wol ik jo tankje foar jo ûneinige leafde en segeningen en dat jo op elk momint altyd by my binne. Tankewol foar it libben dat jo my joegen en alle kado's dy't jo my deistich jouwe.

Mei dit gebed wol ik jo myn hiele wike jaan. Ik wol it yn jo hillige hannen sette, om't ik derfan oertsjûge bin dat op dizze manier elke ûnderfining dy't ik libje moat myn geastlike evolúsje ferbetterje en my tichter by jo bringe sil.

Ik freegje jo om my beskerming te jaan tsjin it kwea, myn hûs, myn famylje en myn wurk te beskermjen. Set al jo ingels om my hinne om my te begelieden yn elke stap fan dizze wike. Himelske Heit, ik bid foar myn sûnens, sawol fysyk as geastlik, emosjoneel en geastlik, sadat ik útgean kin en myn wurk dwaan kin.

Dat der allinnich minsken fan goed yn myn libben komme, dat wy elkoar helpe en tsjinje kinne. Leafde Heit, meitsje dizze wike noch ien fan myn trochgeande ûntwikkeling en lit my fierder wurkje oan wêr't ik hertstochtlik oer bin.

Tankewol myn Heit foar it harkjen fan myn gebeden, allinich Jo sille foar my soargje, my liede en by my wêze.

Lof mei dy foar altyd.

Amen.

As jo ​​dizze ynformaasje leuk fûnen, noegje wy jo út om dizze oare ynteressante links te besjen:

gebed foar de famylje en thús om te segenjen

gebed foar rêst en frede foar dyn libben


De ynhâld fan it artikel hâldt him oan ús prinsipes fan redaksje etyk, Om in flater te melden klikje hjir.

Wês de earste om kommentaar

Lit jo reaksje efter

Jo e-mailadres wurdt net publisearre. Ferplichte fjilden binne markearre mei *

*

*

  1. Ferantwurdlik foar de gegevens: Actualidad Blog
  2. Doel fan 'e gegevens: Control SPAM, kommentaarbehear.
  3. Legitimaasje: jo tastimming
  4. Kommunikaasje fan 'e gegevens: De gegevens wurde net oan tredden kommunisearre, útsein troch wetlike ferplichting.
  5. Gegevensopslach: Databank hoste troch Occentus Networks (EU)
  6. Rjochten: Op elk momint kinne jo jo ynformaasje beheine, herstelle en wiskje.