Poznejte symboly Ducha svatého, význam a další

Máte nějakou představu, co symboly svatého ducha? V průběhu historie byly na tomto významném výrazu, který odkazuje na tzv Svatý Trinidad. Pokud se chcete dozvědět více, pokračujte ve čtení tohoto zajímavého článku Duchovní energie přinést pro vás Nenechte si to ujít.

SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Co je svatý duch?

Pro katolickou mystiku se tato biblická řeč také nazývá Padák, odkazuje na přítomnost Všemohoucí. Přesně vysvětlit, o čem tento výraz je, je trochu komplikované, ale v zásadě klade velký důraz na vyšší duchovní prostředí. Písma Bible často citují Duch svatý aniž by byla uvedena definice jako taková nebo striktní definice jeho významu. Kromě toho, co jsme zmínili, že se odkazuje na Svatá trojice.

Původ tohoto křesťanského výrazu podle různých katolických výkladů odráží, že se jedná o energii, která pochází z Všemohoucí liší se pouze prezentací své postavy. Nicméně, jakmile triteistická ideologie, se domnívá, že Duch svatý je věčná bytost a zcela nezávislá na Všemohoucí. V jiných křesťanských doktrínách, jako je např modalismus interpretují to jako přírodní sílu. Nyní je k dispozici na symbol míru.

V Arianismus vyjádřit to jako stvoření, pro jeho část v doktríně trinitářství jako osoba, tato také přidává další význam, který odděluje původ Otce a původ syna. V teologickém rámci se nazývá jako klauzule filioque. V katolickém náboženství jako takovém soudí, že Duch svatý Má různé nadpřirozené dary, díky kterým se mohou dostat k člověku prostřednictvím meditace.

Symboly Ducha svatého

Symboly Duch svatý informují o své existenci a zaměstnání ve prospěch věřících. Jako jedna z maximálních reprezentací katolicismu by se dalo říci, že jde o jednu z postav, které spolu s obrazem Bůh a Mesiáš je brán jako průvodce k osvětlení cesty, velký rádce, postava, která prosí naše uzdravení. Dále vám řekneme význam jejich emblémů.

La Paloma

Toto je nejběžnější a nejznámější ze všech symbolů Duch svatý. Říká se, že vezme ten znak, když syn z Bůh byl pokřtěn a pózující na něm se tato záhadná postava objevila v podobě holubice. Otázka, která se běžně klade, je proč v podobě holubice? No, podle evangelia Mateo číslo 10:16, uvádí, že Duch svatý je to klidná a čistá postava, bez jakéhokoli náznaku zloby.

Srovnání s vlastní energií Mesiáš Je to běžné, ale když mluvíme o 2 různých entitách. Tento symbol se snaží zprostředkovat shodu, integritu a harmonii, jak říká John ve svých spisech:

"Vnímal jsem Ducha svatého, který vystoupil z ráje v podobě holubice a spočinul na Mesiáši“

V rámci tohoto symbolu Duch svatý musí obsahovat význam shoda, toto slovo ve znaku holubice znamená dobročinný a pro někoho dostačující. The integritu, stejně jako jeho jméno znamená, být čistý, osvobozený od všech hříchů a pokušení, být osvobozen od čestných chyb. A nakonec ten harmonie, to jest mír, který dohoda znamená, to je to, co v lidstvu vytváří klid mysli.

Olej

Tento symbol Duch svatý je příležitostně zmíněna v Bibli. Význam je jako ukazatel světla, síly, oddanosti katolické víře a vůči Všemohoucí. Tento emblém představuje všechny tyto pozitivní údaje. Lucas ve svém svědectví číslo 4:18 to popisuje takto:

"Duch Všemohoucího zahaluje mou duši, protože mě poctil, abych se podělil o dobré zprávy s těmi, kteří to potřebují, pověřil mě, abych hlásal osvobození podrobeným a zrak slepým, abych osvobodil zotročené.. "

Další písmo z Bible svaté tzv Skutky 10:38, mluvit o tomto symbolu Duch svatý, cituje následující:

"Chci mluvit se Synem Božím a o tom, jak ho Všemohoucí hlásal s Duchem svatým a s nadvládou. Chodil, vytvářel dobro a uzdravoval všechny, kteří byli přemoženi antikristem, protože Osvícený byl s ním. "

SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Voda

Tento znak zosobňuje úkol Duch svatý Když jsme pokřtěni, křesťanství vyjadřuje, že duše se dostává k věřícím ve formě vody, která vystupuje z Mesiáš obětoval. Tento symbol Duch svatý znamená nový život, očistu od pokušení, osvěžení duše, stálou víru v ráj. Tento znak zdatnosti se snaží uhasit žízeň duše. To je pak, že následující slova z Mesiáš:

"Protože vyleji vody na toužící zemi a potoky na suchou zem." Vyleji svého Ducha na tvé nástupce a své zasvěcení na tvé potomstvo."

Razítko

Tento symbol Duch svatý mluví o oddanosti především víře a důvěře k Svatý Trinidad prostřednictvím přísahy křtu, konformace a řádu. Pečeť znamená, že se jedná o psanou symboliku těchto tří prvků, které jsme zmínili, to znamená, že je nelze obtěžovat. Demonstruje posedlost a také vyznává přechod, který je dokončen.

Tento symbol usiluje o to, aby věřící slepě důvěřovali Všemohoucí a ukazuje, že hojení je dokončeno. Ve spisech Efezané Číslo 1:13 vyznává toto:

"V něm jsme také my, když jsme slyšeli poselství skutečnosti, evangelium naší ochrany a důvěřovali mu, byli zpečetěni Duchem svatým, který byl obětován. "

Vítr

Mezi symboly Svatý Duch, síla jeho energie je reprezentována, abychom tomu lépe porozuměli, svědectví zapsané v Skutky 2:1–2, Co to říká:

"Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na svém území. A najednou přišel skandál z ráje, jako by se sfoukl prudký vítr a naplnil celé obydlí, kde seděli."

Pravdou je, že vítr nelze v naší přírodě pozorovat, ale jeho sílu můžete vidět na předmětech kolem sebe. Činnosti větru v našem jsou dokonale srovnávány se symbolikou Duch svatý. Například:

Život díky větru

Když fouká, zalévá semena, což znamená, že přináší nový život, totéž se děje s Duch. Pochází život z víry Všemohoucí, tato slova zasahují do myšlenek všech věřících. Možná vás bude zajímat čtení o symboly křesťanství.

SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Vítr čistí

Vítr fouká a léčí plody odpadků. To samé platí pro něj Duch svatý, on nás očišťuje, dokud tvá víra zůstane nedotčena.

Vítr má sílu ohně

Znamená to, že zatímco vítr rozfouká uhlíky, přiměje je mnohem více hořít Duch také fanoušky věrných Všemohoucí, s posláním znovu zažehnout a chránit oheň v našich srdcích.

El Fuego

Toto je jeden ze symbolů Duch svatý znamená opak vody, zatímco ta mluvila o původu a hojnosti života. Oheň na druhé straně zosobňuje transformující energii činů duše. Tento obraz je znázorněn ve formě vysokých plamenů, které způsobují, že se ráno v den, kdy se slaví Letnice, usadily na své věřící. Je považován za jeden z nejpoužívanějších církví. Může mít také následující významy:

Přítomnost Všemohoucího v Exodu číslo 3:2

„Tehdy se mu zjevil nebeský duch Všemohoucího v plameni ohně uprostřed keře. Zbystřil smysly a viděl, že spleť vzplála, ale hloh nepřišel nazmar.“

Souhlas Všemohoucího ve spisech Leviticus 9:24

„V tu chvíli z Boží postavy vyšlehnul oheň a rozptýlil oběť a lůj na svatostánku. Když si toho všimla celá vesnice, zakřičela spokojeností a ve tvářích byli vyčerpaní. "

Úkryt a vedení v Exodus 13:21        

"Osvícený šel před nimi, ve dne v oblačném sloupu, aby je poslal po cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby je osvětlil, aby mohli cestovat jak za svítání, tak za soumraku.. "

Sanitace v písmech Izajáše 6:1-8

V tomto psaní Svatá Bible, konkrétně tento prorok mluví o tom, jak Mesiáš čistí se plameny božského ohně.

Dar Ducha svatého ve Skutcích 2:3

"V té době vyvstávaly podivné postavy jako oheň, zprůměrované mezi nimi a registrované na každém z nás. "

Soud popsaný v písmech Židům 12:29

"Protože náš Pán Všemohoucí je plýtvací oheň. "

Tituly dané Duchu Božímu

Rozumí se jím tituly, které se udělují Duch svatý jako grafické vyjádření mužského držení těla. Jinými slovy, pokud zastáváte titul guvernéra státu, vysvětluje to jeho přístup a povinnosti. Totéž se děje s Duch svatý, V Písmo svaté Popisují různé tituly o své pozici a odpovědnosti, jako například:

Duch Všemohoucího říká v Korinťanům číslo 3:16:

Nevíte, že zastupuji svatyni Všemohoucího a že Duch svatý žije v nás všech??

Duch Mesiáše v Římanům číslo 8:9

„Nežiješ však podle těla, ale podle duše, je-li Duch svatý v nás všech, jeho věrných. Pokud někdo nemá Ducha Kristova, není ho hoden.".

SYMBOL DUCHA SVATÉHO

Věčný duch v písmech Židům číslo 9:14

Tento titul konkrétně velmi jasně ukazuje, že Duch svatý nemá původ ani konec. To znamená, že je věčný.

"¿Oč více krev Mesiáše, který se skrze věčného Ducha zaslíbil bez výčitek Všemohoucímu, očistí naše poznání od mrtvých skutků, abyste měli užitek z živého Všemohoucího.? "

Duch pravdy podle apoštola Jana v jeho písmu číslo 16:13

Význam tohoto titulu úzce souvisí s důvěrou věnovanou posvátným písmům zjeveným v Bibli, odhalujícím slovo Osvíceného všem jeho věrným věřícím. Co to říká:

"A když se zjeví Duch pravdy, povede nás ke vší pravdě, protože nebude mluvit sám od sebe, ale bude sdílet vše, co uslyší, a bude nás inovovat v poznání věcí, které se mají objevit.. "

Duch milosti v písmech Židům 10:29

"¿O kolik větší sankce se domníváte, že dosáhne toho, kdo ponížil Mesiáše, kdo považoval krev smlouvy, za kterou byl požehnán, za nevalnou a kdo urazil Ducha milosti.? "

Duch života v Římanům 8:2

"Protože zákonodárství Ducha života v Synu Božím mě osvobodilo od zákona bludu a smrti."

Duch slávy pro Petra 4:14

"Když se všem křivdí ve jménu našeho bratra Spasitele, jsou předurčeni, protože na nás všech spočívá nezapomenutelný Duch svatý. "           

Duch moudrosti a zjevení podle Efezským 1:17

Tento titul se snaží umožnit věrným věřícím vidět dobrá slova našeho bratra Spasitele, citující následující:

"Prosím, aby nám Všemohoucí našeho Pána Mesiáše, stvořitele slávy, udělil Ducha moudrosti a zjevení v jeho přeplněném rozlišování.. "

SYMBOLY DUCHA SVATÉHO

Utěšitel podle Jana 14:26

Titul, který se snaží vysvětlit úlevu věrným věřícím ve špatných časech, v utrpení a v opuštěnosti, tento citát:

"Přišel Povzbuzovatel, Duch svatý, kterého Stvořitel vyšle při mém jmenování, dá nám lekci ve všech věcech a utvoří znalost všeho, co jsem vám řekl.. "

Význam symbolů Duch svatý a jeho názvy, má velmi hluboký význam a nakonec velmi odlišný pro každého z nás. Za to nakonec stojí jen víra, bezpečí a věčná láska, která přenáší jejich víru. Pokud se vám tento článek líbil, zveme vás, abyste si o něm přečetli. hinduistický růženec.


Obsah článku se řídí našimi zásadami redakční etika. Chcete-li nahlásit chybu, klikněte zde.

Buďte první komentář

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

*

  1. Odpovědný za data: Actualidad Blog
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.