Co je současné umění a jeho přínosy

El Současné umění Jde o projev, který se snaží zachytit myšlení dnešní společnosti prostřednictvím toho, co umělec vnímá ve své realitě a přenáší to do uměleckého díla. Aby se veřejnosti podařilo zachytit, co se děje. Proto se umění stalo aktem emocionální extraverze, která stále hledá nové podněty. Čtěte dál a dozvíte se více!

SOUDOBÉ UMĚNÍ

Současné umění

Současné umění je umění, které se začíná projevovat od počátku XNUMX. století a má mnoho společného s dnešní společností, i když mnozí odborníci tvrdí, že je odrazem myšlení společnosti. Proto lze říci, že současné umění se rodí z děl vytvořených na počátku XNUMX. století.

Pojem umění je ale velmi relativní, protože se vyznačuje dobou, ve které se nachází. To znamená, že současné umění produkují umělci v současnosti, velmi názorným příkladem byly obrazy Leonarda Da Vinciho v XNUMX. století pro tehdejší společnost, která byla jejím současným uměním.

Kritéria pro současné umění

Aby bylo možné určit, zda umělecké dílo patří k současnému umění, používá se několik kritérií, aby se zjistilo, zda dílo odpovídá současnému umění a uměleckým projevům okamžiku, kterými jsou:

Současné a avantgardní umění: Velmi důležitým bodem pro zjištění, zda se dílo týká projevů současného umění, jsou díla, která vznikla z avantgardní exploze, ke které došlo na počátku XNUMX. století.

Umělecká díla, která byla vytvořena z avantgardní exploze, měla řadu charakteristik, které se budou odlišovat od jiných děl, která byla vytvořena dříve, protože představovala více konceptuální a formální úroveň.

Kromě toho měli umělci jasnější nápady, které způsobily revoluci v umění, protože rozbili tradiční formy, které byly malby vyrobeny, a navíc experimentální povahu, kterou měli.

SOUDOBÉ UMĚNÍ

Pohyby, které se v té době nejvíce vyskytovaly a patří k současnému umění, jsou expresionismus, surrealismus, fauvismus, dadaismus, kubismus, futurismus a neoplasticismus.

Umění a současný věk: Dalším kritériem, které se hojně používá k určení, že umělecké dílo patří k umění, je, že souvisí s dnešní dobou na konci 1789. století a s Francouzskou revolucí, která se nachází mezi lety 1799-XNUMX.

Proto je současné umění spjato s hnutím romantismu, protože toto hnutí se vyznačuje svobodou, city, subjektivitou a individualitou.

Současné umění a postmoderna: Třetím kritériem, které vynikne při poznání, zda umělecké dílo souvisí s uměním, je zohlednění výchozího bodu postmoderny, protože ji mnozí odborníci na umění řadí mezi desetiletí 60. a 70. let 1945. století. Zatímco jiní říkají, že současné umění začíná, když druhá světová válka skončí v roce XNUMX.

Současné umění se odráží i v návratu avantgardní vlny, která odpovídá hnutí známému jako pop art a novému francouzskému realismu. Kromě toho se objevují další umělecké směry, jako je konceptuální umění, minimalismus a abstraktní expresionismus, dále hyperrealismus, neofigurace, instalace, dekonstrukce a městské umění.

SOUDOBÉ UMĚNÍ

Pozadí 

Současné umění má mnoho podobností s moderním uměním nebo takzvaným avantgardním uměním, protože konvencionalismy a tradice, které jsou zasazeny do postmoderního myšlení, jsou zpochybňovány. Tímto způsobem vychází z poststrukturalistické teorie, kde je kladen důraz na postmoderní umění proti modernímu umění pro prostý fakt, kdo tvoří umělecké dílo.

Tímto způsobem je originalita a subjektivita umělců v současném umění brána jako průkopník, protože je živena jinými formami umění, které umělci vytvořili v jiných dobách. Ale to, co umělec v současném umění dělá, je reinterpretovat jej a dát dílu jiný význam.

Tím, že umělec dává uměleckému dílu jiný pohled, využívá v dílech další kvality, jako jsou kulturní, politické, sociální a komunikační charakteristiky současnosti. To s posláním umět překonat romantické a subjektivní ideály umělecké tvorby.

Velmi výrazným rysem současného umění je velmi úzký vztah, který má s institucemi a strukturami, které ověřují umělecká díla, jako jsou umělecké galerie, muzea a takzvané umělecké veletrhy nebo bienále umění. Tyto instituce využívají různí umělci k legitimizaci vykonané práce, a tak ji mohou pojmenovat jako současné umění.

Jedním z nejvýraznějších předchůdců současného umění je umělec francouzského původu známý jako Marcel Duchamp a jeho dílo známé jako pisoár, které bylo vystaveno jako velké dílo současného umění v roce 1917.

Toto dílo vešlo ve známost jako nalezený předmět, který by se v angličtině řeklo jako readymade, a byl jedním z nejvýznamnějších děl současného umění XNUMX. století.

Tento způsob tvorby současného umění vycházel z myšlenky, že každý předmět může být uměním. Tímto slovním spojením je zdůrazněno, že umělecká díla jsou z hlediska své umělecké struktury velmi důležitá v procesu, kterým musí umělecké dílo projít, aby mohlo být validováno.

Také narušením stereotypu, který umělecké dílo má, se stává novým modelem a umělec se vzdaluje od řemeslné zručnosti, která se odehrávala rozbíjením pracovních schémat. Dílem, které Marcel Duchamp představuje, se rozchází se souborem existujících paradigmat, protože první se obejde bez veškeré manuální činnosti, aby vytvořil umělecké dílo, a prezentuje se jako správce svého díla.

Kromě toho začal reformovat myšlenky, které byly nutné k vytvoření současného umění, dokonce i avantgardní umělci to brali jako velmi originální nápady. Protože přikládali větší význam myšlence nebo takzvané intelektuální práci než samotnému uměleckému předmětu.

Jednou z podmínek, kterou musí umělec z konceptuálního umění splnit, aby své umělecké dílo přenesl do současného umění, je změna paradigmatu.Tímto způsobem se říká, že všichni současní umělci jsou postkonceptuálními umělci.

SOUDOBÉ UMĚNÍ

Jeden před a jeden potom 

Současné umění má své počátky na konci XNUMX. století a na začátku XNUMX. století a zrodilo se jako výsledek souboru technik, které se používaly v XNUMX. století. I když mnozí odborníci na umění tvrdí, že současné umění se rodí z techniky impresionismu a tzv. postimpresionismu.

Kritici umění také tvrdili, že tato hnutí byla také vývojem v avantgardním umění ve XNUMX. století. Mezi nimiž vyniknou následující umělecké směry, jako je fauvismus, konstruktivismus, neoplasticismus, kubismus, expresionismus, surrealismus, futurismus a dadaismus.

Je důležité poznamenat, že všechna tato umělecká hnutí mají soubor prvků, které budou velmi běžné, jedním z nejpoužívanějších prvků je prvek ideologie. Stylově se ale nedoplňují a při inovacích je cítit vášeň pro současné umění, která se neprojevila.

Z tohoto důvodu je třeba potvrdit, že současné umění je charakteristické tím, že v rámci každého uměleckého směru existuje povědomí o současném umění, kde se může odrážet každý aspekt nebo několik uměleckých směrů. Protože s každým pohybem jde o hledání nového konceptu v rámci současného umění, aby bylo možné popřít minulost a stále hledat nový umělecký model.

Pro kterou se mnoho umělců současného umění snaží najít nový význam uměleckých děl prostřednictvím jiného vidění reality, protože nechtějí napodobovat jiné umělce. Proto stále hledají nějakou novinku, kde experimentují s barvou, kompozicí a tvary.

SOUDOBÉ UMĚNÍ

Tímto způsobem bude umělec vždy hledat nové současné umění, které zanechá v divákovi uměleckého díla nadšení. Ale zároveň nezapadá do souboru opakujících se uměleckých děl. Kromě toho, že se bude věnovat souboru nových forem, bude mít vždy příležitost začít v současném umění znovu, získávat nové formy v barvě a v reprezentaci díla.

Současné umění XNUMX. století

Na počátku XNUMX. století se současné umění vymyká všem dosud známým definicím a bude se vyznačovat tím, že si umělec bude moci užívat plné svobody při tvorbě svého uměleckého díla. I když je třeba poznamenat, že současné umění přidává básníky a volnomyšlenkáře, aby tito lidé mohli poskytnout jasnější pohled na realitu a naučit, co se může stát v budoucnu.

Pokud jde o techniky používané umělci v současném umění, budou mít schopnost interpretovat to, co se děje ve skutečnosti, přizpůsobit to svému uměleckému dílu nebo vyjádřit své myšlenky prostřednictvím neklidu a nespokojenosti.

I když současné umění je založeno tak, že umělec zachycuje ve svém uměleckém díle svobodu, kterou cítí. Ale aniž bychom to přehnali a umístili do uměleckého díla řadu excesů, které sahají od nejkreativnějších po nejjednodušší. Mnoho specialistů však zaplnilo umělecké dílo excesy a označilo je za degenerované umění.

Mnoho umělců, kteří hájili různá umělecká hnutí, dospělo k závěru, že když jsou díla současného umění vysoce nabitá, mohou způsobit nepříjemnosti mezi diváky, kteří je začali kvalifikovat jako díla velmi špatného vkusu.

Avantgardní hnutí v současném umění

V současném umění umělci vždy hledali nejlepší techniky a metody k vytvoření uměleckého díla, které přitahuje pozornost diváků a ukazuje realitu nebo kreativitu umělce, a proto umělec míchá techniky různých pohybů. nejlépe, a tak vytvořit umělecké dílo, které je platné jako současné umění, tímto způsobem vysvětlíme koncepty různých avantgardních hnutí, mezi nimiž máme:

Impresionismus: v tomto hnutí chceme ocenit emocionální postoje, které umělec vyjadřuje silnějšími a násilnějšími barvami, ale se spoustou symbolického významu, aby vzbudil zájem diváka.

fauvismus: Pozná se podle toho, že autor nahrazuje přírodní tóny a používá velmi výrazné barvy a tah v kresbě je velmi výrazný pro zdůraznění částí díla.

Futurismus: ve futurismu se umělec snaží přidat uměleckému dílu nějaký druh pohybu nebo rychlosti čarami a obrazy tak, aby umělecké dílo mělo při pohledu veřejností rytmický pohyb.

kubismus: toto umělecké hnutí bylo zaznamenáno, protože umělci využili dvojrozměrnosti v uměleckém díle přidáním plochých povrchů. Hledá tak rozklad geometrických tvarů, aby dílo získalo pocit hloubky a pohybu.

dadaismus. Je to hnutí, které se zrodilo jako forma protestu čelit kánonům, které byly vnuceny různým uměleckým dílům v estetice. Protože toto hnutí chce reprezentovat svobodu a kreativitu umělce. Jednou z jeho maxim je svrhnout logiku a umístit abstraktní pojmy do současného umění.

SOUDOBÉ UMĚNÍ

Neoplasticismus: Je založen na použití přímých čar k vymezení geometrických obrazců, pomocí primárních barev a dvojrozměrnosti k vyjádření čistoty a síly současného umění.

Surrealismus: Toto umělecké hnutí se soustředilo na překračování reality tím, že využívá umělcova podvědomí k vytvoření uměleckého díla, které přitahuje pozornost divácké veřejnosti.

konstruktivismus: Toto hnutí se zrodilo v Rusku a poté se začalo šířit po celém evropském kontinentu a vyznačuje se používáním velmi dobře definovaných a narýsovaných geometrických obrazců v uměleckém díle s použitím mnoha barev.

Etapy současného umění.

Umění má své počátky na počátku XNUMX. století, ale prostřednictvím různých uměleckých směrů prošlo několika etapami, které jej vedly k vyjádření mnoha realit a výtvorů umělců, mezi něž patří:

informalismus: tato etapa je chápána od roku 1945 do roku 1960, probíhá paralelně s expresionistickým hnutím ve Spojených státech amerických a zaměřuje se na abstraktní umění, ale zároveň se rozlišuje mnoho uměleckých proudů jako lyrická abstrakce, malba hmoty.

Pop: od roku 1960 do roku 1975 a je založen na použití obrázků z populární kultury, jako jsou reklamy a komiksy. Ovlivnil dokonce svět kinematografie tím, že se soustředil na hledání banálnosti pomocí ironie.

Dekonstrukce a postmoderna: Vyznačuje se opozicí k modernímu umění a snaží se o reflexi dnešní společnosti. Zároveň však odmítá všechna umělecká hnutí, protože předpokládá, že všechna tato hnutí jsou neúspěšná, protože umění mluví o umění samo o sobě, aniž by muselo být společenským úkolem.

Pokud považujete tento článek o současném umění za důležitý, zvu vás k návštěvě následujících odkazů:


Obsah článku se řídí našimi zásadami redakční etika. Chcete-li nahlásit chybu, klikněte zde.

Buďte první komentář

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

*

  1. Odpovědný za data: Actualidad Blog
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.