Kdo je autorem bible a jak dlouho to trvalo?

Pro lidi, kteří nemají zjevení tohoto slova, je normální, že se sami sebe ptají:kdo je autorem bible? Posvátné spisy však podávají věrné a nezpochybnitelné svědectví o tom, že jsou Slovem Božím.

kdo-je-autorem-bible2

Kdo je autorem Bible?

Historickou tradicí a také tvrzením mnoha znalců Písma je potvrzeno, že Bible byla napsána lidmi, které použil Bůh. Všechny rukopisy, které tvoří to, co je nyní Bible, byly napsány během tisíciletí a půl roku.

Rukopisy, které napsalo 36 mužů známých jménem plus synové Kórachovi, jak se jim říká v písmech. Všichni tito muži spolupracovali na posvátných spisech, většina ve Starém zákoně a několik v Novém zákoně.

Podle toho, co zjistili znalci písem, byly některé biblické texty napsány různými písaři nebo autory. Příklad toho lze uvést v knize Žalmy.

Hlavním spolupracovníkem knihy Žalmů byl král David, ale další žalmy napsali také synové Kóracha, Mojžíše, Etana a Asafa. Později budou uvedena jména těchto mužů a jaké biblické texty Starého nebo Nového zákona každý z nich napsal.

Bylo řečeno, že to napsalo několik, ale: Kdo je autorem Bible? Ti, kteří mají zjevení slova, vědí, že má život. Nejde tedy o ledajaký text, a tudíž ani nemůže mít žádného autora.

Konečným autorem Bible je Bůh, protože slovo, které obsahuje, je ostřejší než dvousečný meč:

Židům 4:12: Protože slovo Boží je živý a účinnýa ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; a proniká k rozdělení duše a ducha, kloubů a dřeně a rozpoznává myšlenky a úmysly srdce.

Bible je inspirována Bohem

Bible je návod, který Bůh dává svým dětem, aby je učil a opravoval. Aby v nich rostly a rozvíjely dokonalý charakter Boha a jeho syna Krista Ježíše, jak lze číst v:

2 Timoteovi 3:16-17 (NBV): 16 Celé Písmo je inspirovaný Bohem a je užitečné nás učit, kárat, napravovat a ukazovat nám, jak vést spravedlivý život. 17 Tímto způsobem budou Boží služebníci plně způsobilí konat dobro.

V tomto verši používá apoštol Pavel řecké slovo theópneustos, jehož význam je inspirace, inspirace. Toto slovo je odvozeno z řeckého kořene pneuma, což znamená dech, a je také tím, který se běžně vyskytuje v Písmu jako Duch (pneuma) Boží.

Pavel se pak zmiňuje o tom, že veškeré písmo je božským dechem Božím, čímž přisuzuje charakter nápisu, který má Bible. To znamená zapsat božské zjevení dané autorům inspirovaným nebo použitým Bohem.

Je také vidět, že říká: „celé písmo“, tedy celý Starý a Nový zákon. Pochopení, že všechny verše od prvního z Genesis po poslední z apokalypsy jsou nápisy z dechu nebo dechu Božího.

kdo-je-autorem-bible3

Literárním producentem Bible je Bůh

Jak již bylo řečeno, Bible není jen tak ledajaký text ani nepochází od žádného autora, křesťané to mají zcela jasné zjevením Ducha svatého. Protože pro věřícího je Bible živým Božím slovem vytištěným v knize.

Prostřednictvím všech biblických textů se Bůh vyjadřuje světu nejen v přítomnosti, ale i včera a zítra. Bůh ve svém slově zjevuje, kým je a jak je jeho dokonalé dílo, ve své dokonalé lásce vše napravuje a napravuje, vše vede ke své dokonalé vůli.

Bůh nejen napsal své božské zjevení prostřednictvím autorů, které inspiroval nebo použil, ale také jeho slovo je živé. Všechno v ní je skutečné, její styl psaní, její přístupy, úhly pohledu, povaha; všechno jeho slovo je rozpoznáno v každém okamžiku, čase nebo okolnostech.

Proto se říká, že univerzální Boží slovo je živé a přítomné od knihy Genesis až po zjevení, které dal Ježíš Kristus svatému Janovi. Žádné z jeho slov se zatím nenaplnilo a to je na Bohu to nejúžasnější, že je založen na svém slovu.

Boží nadpřirozenost se zjevuje tak, že používá tolik lidí, aby utvářeli jeho slovo, slovo, které přesahuje jakýkoli jazyk, kulturu a dobu.

Bible je také text, který obsahuje různé styly literatury, ale vše má společné poselství lásky, vykoupení a proměny. Náš nebeský Otec nám dal návod inspirovaný jeho Duchem svatým, Biblí.

kdo-je-autorem-bible4

Kdo je autorem Bible?: Spisovatelé inspirovaní Duchem svatým

Takto Bůh svým Duchem svatým inspiroval všechny muže, kteří během patnácti set let psali Bibli. V celé Bibli můžete vidět vnitřní vztah mezi tím, co je lidské, a tím, co je rozděleno, příkladem toho jsou prorocké knihy, kde prorok mluví slovo Jehovy Boha.

Bible je tedy plně lidská, plně božská a plně inspirovaná Duchem Božím. Žít ho ve světě, který sám stvořil a pro který byl napsán.

Vnitřní vztah mezi lidským a božským zachycuje apoštol Petr ve druhé ze svých epištol:

2 Petr 1:19-21:19 Toto činí poselství proroků jistější, což právem berete v úvahu. No, ta zpráva je jako lampa, která svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a nevyjde ranní hvězda, aby rozsvítila tvé srdce. 20 Především však mějte na paměti toto: že žádné proroctví Písma není něco, co by si člověk mohl vyložit podle vlastních očí, 21 protože proroci nikdy nemluvili z lidské iniciativy; naopak, byli to muži, kteří mluvili za Boha, vedeni Duchem svatým.

Petr začíná tuto pasáž tím, že ukazuje, že to, co proroci mluvili ve své době, je spolehlivé a bezpečné poselství. A pak pokračuje, že řečená spolehlivost je proto, že poselství se nezrodilo z nějaké osobní interpretace nebo nějakého dobrovolného popudu proroka (člověka); ale toto bylo neseno Duchem svatým (božským).

Duch svatý neomezil svobodu pisatelů Bible

I když je pravda, že Bůh použil lidi, aby napsali své slovo inspirované nebo řízené Duchem svatým. Je také pravda, že neomezoval a neomezoval svobodu těchto biblických pisatelů.

Bůh jim ponechal jejich vlastní osobnosti a v některých textech lze nalézt slova spisovatele, v jeho lidské části, popisující jeho vlastní zážitky.

Lukáš 1:1-3:1 Mnozí se ujali úkolu sepsat dějiny skutky, které Bůh mezi námi vykonal, 2 jak nám je předali ti, kteří od počátku byli očití svědci a poté dostal za úkol zprávu oznámit. 3 Já také, vynikající Theophile, Vše jsem pečlivě prozkoumal od začátku a Přišlo mi pohodlné vám napsat tyto věci v pořádku

Jinými příklady toho jsou slova Mojžíše v knize Deuteronomium, Lukáše v knize Skutků apoštolů, žalmisté ve svých chválách. Navíc rozdíly, které lze najít z hlediska stylu literatury mezi spisovateli.

Nebo vlastní uznání faktů, jak se to děje v synoptických evangeliích Marcose, Matea a Lucase. Kde evangelisté píší o stejné události, která se stala s Ježíšem, ale každý ji vypráví ze své perspektivy a stylu.

Avšak u všech pisatelů Bible byl vždy přítomen Duch svatý, aby řídil a vedl jejich mysl v tom, co napsali. Aby to, co zachytí, nebyl jen jednoduchý lidský výklad, ale spolehlivé Boží slovo, nebo jak říká apoštol Pavel: - Nejbezpečnější a nejspolehlivější prorocké slovo.

Lidské a božské jsou v písmech nerozlučně spojeny, stejně jako jsou písma neoddělitelná od Ježíše. Protože Kristus je vtělené Slovo Boží, Zjevení 19:13.

Proroci byli Božími posly

Pisatelé Bible a zvláště starozákonní proroci byli Božími posly. Aby v jejich jménu promlouvali k lidu Izraele a přinášeli poselství naděje a také varování a hněv Boží za jejich nepravosti.

2 Paralipomenon 36:15: Jehova, Bůh jejich otců, jim neustále posílal varování jeho posly, protože se smiloval nad svým lidem a nad svým příbytkem

Slova, která používali poslové Boží, byla tak spolehlivá a přesně vyjadřovala božský záměr, že to, co vyšlo z úst proroka, bylo nazváno slovo Boží. Sám Ježíš ve své době na zemi cituje slova z Deuteronomia 8:3 v Matoušovi 4:4.

Deuteronomium 8:3:3 Sužoval tě, nechal tě hladovět a nasytil tě mannou, pokrmem, který jsi neznal ty ani tvoji otcové, aby ti dal vědět, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším. co vyjde z úst Páně, člověk bude žít.

Ještě více o Božích poslech se dozvíte v článku: Proroci: Kdo to byli? Nezletilí, velcí a další. Pán použil tyto biblické postavy jako způsob, jak autoritativně informovat Izrael o svém Slovu.

Kdo je autorem Bible?: Spisovatelé Starého zákona

Starý zákon byl prvním svědectvím nebo prvními spisy hebrejsko-judaistické kultury. Zahrnuje vše, co se stalo od stvoření až po inkarnaci vyslance a syna Božího, Ježíše Krista.

Spisovatelé, které Bůh použil k otištění svých slov ve Starém zákoně, byli tito muži:

 • Mojžíš, pisatel pěti knih Pentateuchu (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium), kromě knihy Job a Žalmu 90.
 • Joshuo, napiš svou vlastní knihu.
 • Samuel píše knihu soudců, Ruth, a možná 1 Samuel.
 • David je autorem většiny žalmů.
 • Asafe, napiš žalmy číslo 50, 73 a 83.
 • Žalmy 42, 49, 84, 85 a 87 jsou připisovány synům Kórachovým.
 • Heman píše Žalm 88.
 • Ethan píše Žalm 89.
 • Králi Šalomounovi jsou připisovány Žalmy 72 a 127, většina kapitol knihy Přísloví, knihy Kazatel a Písně.
 • Agur je autorem Přísloví 30.
 • Lemuel píše 31. kapitolu knihy Přísloví 31.
 • Čtyři spisovatelé jsou hlavní proroci: Izaiáš, Ezechiel, Daniel a Jeremiáš. Ten také píše knihu Pláč a možná spolupracoval s Prvním a Druhým králem.
 • Dvanáct pisatelů jsou menší proroci: Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš.
 • Ezra, pisatel knihy Ezra, Nehemiáš, první a druhá Letopis.

Zveme vás k přečtení zajímavého článku o jedné ze starozákonních knih: Samuelovy knihy Co bychom měli vědět o prorocích! Najdete v ní, co to znamená žít s Bohem a jaké následky může mít, když se mu sejde z cesty.

Kdo je autorem Bible?: Spisovatelé Nového zákona

Nový zákon obsahuje evangelia, poselství a Ježíšovu pozemskou službu, stejně jako křesťanské příběhy a doktríny ztělesněné v různých dopisech nebo epištolách. Všechny tyto informace živily a formovaly raná společenství křesťanské církve.

Dopisy apoštolů Petra a Pavla byly inspirovány Duchem Božím, aby šířily poselství Ježíšova evangelia do všech koutů světa. Spisovatelé, které Bůh použil v Novém zákoně, byli:

 • Matouš, pisatel evangelia podle svatého Matouše
 • Marek, pisatel evangelia podle svatého Marka
 • Lukáš, pisatel evangelia podle svatého Lukáše a knihy Skutků apoštolů.
 • Jana, pisatele jeho evangelia, kromě prvního, druhého a třetího listu Janova, jakož i knihy zjevení, Apokalypsy.
 • Apoštol Pavel je autorem 14 epištol Nového zákona.
 • Petr, Ježíšův apoštol, píše první a druhý Petrův list.
 • Santiago je pisatelem dopisu, který nese jeho jméno.
 • Jidáš píše list svatého Judy apoštola.

O tom, kdo je autorem Bible? Doporučuji vám pokračovat v článku: The kniha Joshua: Autor, obsah, příspěvky a mnoho dalšího. Kniha Jozue je považována za historickou knihu, protože vypráví o tom, co museli lidé Izraele prožít na cestě do zaslíbené země, nepřestávejte ji číst!


Obsah článku se řídí našimi zásadami redakční etika. Chcete-li nahlásit chybu, klikněte zde.

Buďte první komentář

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

*

 1. Odpovědný za data: Actualidad Blog
 2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
 3. Legitimace: Váš souhlas
 4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
 5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
 6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.