Biblické fráze pro mladé lidi, poznejte některé z nich

V Bibli můžeme najít mnoho dobrých poselství, která mohou být pro mladé lidi užitečná, a proto vám v tomto článku řekneme, jaké jsou ty biblické fráze pro mladé, které vám mohou kdykoli nebo za okolností pomoci, takže nepřestávejte přečtěte si to, protože toto téma je velmi zajímavé.

biblické fráze pro mládež

Biblické fráze pro mládež

Pokud jste křesťan, musíte si být vědomi některých frází v Bibli, které lze doporučit dospívajícím nebo mladým lidem, aby měli dobrou výchovu v náboženství, pokud jste jedním z těchto lidí, pak vám s některými pomůžeme z nich, abyste je znali.

Domácí úkol Biblické verše pro mládež

Zde vám ponecháme některé citáty, které se objevují v bibli a které vám řeknou, jaké jsou zvláštní povinnosti, které by mladí lidé měli mít v určitých obdobích, zde budete mít slova plná moudrosti.

Exodus 20:12: Musíte ctít svého otce a matku, aby se vaše dny na zemi prodloužily Božím dílem.

Leviticus 19:3: Každý z vás ctí svou matku a otce, zachovávejte své soboty, protože já jsem Hospodin, váš Bůh.

Deuteronomium 27:16: Proklet je každý, kdo se svým otcem nebo matkou pohrdavě zachází a všichni lidé musí říci Amen.

Přísloví 30:17: Oko, které se odváží vysmívat se otci a pohrdat jeho matkou a neposlouchat ji, musí vytáhnout k havranům, kteří jsou v rokli, a být pohlceni mláďaty orlů.

biblické fráze pro mládež

Příklady mužů zbožnosti z Bible

V bibli najdeme mnoho lidí, kteří byli zbožní, mezi nimi máme Josefa, Jozuu, Samuela, Davida, Josiáše, Ježíše, Timotea, zkrátka je tam mnoho lidí, takže vám zanecháme některé z jejich frází nebo veršů, kde jsou zmínit jeho zbožné vlastnosti.

Genesis 41:38 nám vypráví o události Josefa, mladého muže, kterého jeho bratři prodali egyptským otrokářům a který se postupem času stal osobou velmi blízkou faraónovi, přišel o Josefovi říci, že kde by mohl získat dalšího muže jako ten, kdo je s Duchem Božím. José začal pracovat pro faraona ve 30 letech a za dobu, co mu sloužil, procestoval všechny země Egypta, proslavil se tím, že byl zbožný v dobách sucha, kdy bylo málo jídla a muselo být na příděl, byl Tento způsobem se shledal se svými bratry a otcem, kteří věřili, že je mrtvý.

V Exodu můžeme najít případ Jozue, že když Mojžíš šel mluvit s Hospodinem, zůstal v obchodě, aby byl jeho pomocníkem, a že po Mojžíšově smrti Bůh promluvil k Jozuovi, aby mu řekl, že jakmile zemřel, jeho služebník Mojžíš musel mít na starosti přechod řeky Jordán se všemi lidmi do země, kterou daroval dětem Izraele. (Jozue 1:1-2).

Také říká, že jeho ústa se nikdy nemají odchýlit od knihy zákona a že by o ní měl rozjímat dnem i nocí, aby dodržel a naplnil vše, co tam bylo napsáno, proto by byl úspěšný a vše by se obrátilo. dobře, protože mu řekl, aby byl statečný a snažil se, že neztratí odvahu, protože Bůh bude s ním, kamkoli půjde.

biblické fráze pro mládež

David je dalším příkladem zbožných mužů. Nebyl vybrán, aby čelil Goliášovi, válečníkovi Filištínů, protože to byl velmi mladý velký chlapec, ale řekl, že ho Bůh vysvobodil z pařátů lvů, medvěda a že bude také vysvobozen od Pelištejců a Saul mu pouze řekl, že Bůh s vámi. David vyšel z bitvy dobře, zabil Goliáše a po letech se stal králem Izraele.

Josiáš byl ustanoven králem Izraele, když mu bylo 8 let a vydržel tam jako král 31 let, ve svém životě dělal vše, co bylo správné v Božích očích, a následoval cesty Davida, který byl jeho otcem a nikdy nebral ani jedno. doleva ani doprava. Když naplnil prvních 8 let krále, začal hledat Boha a ve dvanácti začal čistit kmen Juda a Jeruzalém od výšin, od stromů, které si vzali k obřadům, od vyřezávaných soch a odlitků.

Tipy z Knihy přísloví pro mládež

Při mnoha příležitostech mladí lidé uvažují jinak, protože se domnívají, že ostatní nevěnují pozornost tomu, co dělají nebo o čem mluví, ale není tomu tak, protože jako dospělí pociťujeme obavy ze způsobu, jakým mladí lidé v těchto situacích jednají. momentech, proto vám dáme pár citátů z knihy Biblická přísloví, kde je mladým lidem poskytnuto mnoho rad.

"Můj synu, poslouchej pokyny svého otce a nikdy nepohrdej svou matkou, neboť budou ozdobou milosti na tvé hlavě a náhrdelníky na tvém krku" (Přísloví 1:8-9)

„Můj synu, jestliže dobře přijímáš má slova a dobře zachováváš má přikázání, s ušima čekajícími na hlas moudrosti a otevřeš své srdce k rozjímání; když zavoláš inteligenci a pozveš hlas opatrnosti, budeš-li to hledat, jako by to bylo stříbro a hledat to jako velký poklad, pak budeš schopen pochopit bázeň Boží a získáš jeho poznání, protože moudrost je jeho a je jeho.věda a inteligence vycházejí z úst. Svou pomoc si vyhrazuje pro dobré muže a je štítem těch, kdo kráčejí v nevinnosti, střeží cesty spravedlivých a vede kroky věrných“ (Přísloví 2:1-8).

"Můj synu, musíš vždy jednat s rozvahou a obezřetně, nikdy je neztrácej z očí, budou životem tvé duše a ozdobou tvé tváře." Pak budete chodit bezpečně a vaše nohy nebudou klopýtat, nebudete se bát, když půjdete spát a budete mít krásné sny. (Přísloví 3:21–24)

„Jdi se podívat na mravence, líný, podívej se na jeho zvyky a budeš moudrý. Nemá šéfa, pokud otroky, ani služebnictvo, v létě si zajišťuje jídlo a sbírá si jídlo na sklizni. Jak dlouho, líný, budeš ležet? Když se probudíš ze spánku? Trochu se vyspěte, zdřímněte další a budete pokračovat v odpočinku se zkříženýma rukama. A přijde k tobě bída jako tulák a chudoba jako žebrák“ (Přísloví: 6:6-11)

"Je lepší být obyčejným člověkem a mít někoho, kdo ti slouží, než vyrůst a nemít chleba." Spravedlivý člověk se stará o svá zvířata, zatímco ta zlá jsou ve svých útrobách krutá. Kdo obdělává svou zemi, bude jíst chléb, a kdo žije v iluzích, je pošetilý, žádosti bezbožných přinášejí zlo, ale kořeny spravedlivého jsou ty, kdo plodí“ (Přísloví 12:9-12).

"Inteligentní syn poslouchá pokyny svého otce, ale posměvač neposlouchá kárání" (Přísloví 13:1)

"Muž, který je pomalý k hněvu, je plný inteligence, ale netrpělivý dává najevo své šílenství." Klidné srdce je životem pro tělo, ale vášně jsou v rozkladu až do kostí“ (Přísloví 14:29-30)

„Člověk ve svém srdci navrhuje, ale je to Bůh, kdo rozhoduje, v očích člověka jsou všechny cesty přímé, ale Bůh je ten, kdo váží duchy. Proto svěř své skutky Bohu a ty se stanou. Bůh dělá všechno s určitým záměrem a pro svévolníky má svůj den trestu“ (Přísloví 16:1-5)

"Můj synu, dívej se pozorně a buď moudrý, nasměruj své srdce na správnou cestu, nestýkaj se s těmi, kdo pijí hodně vína nebo s těmi, kdo jedí hodně masa, protože jsou opilí a nenasytní a pro svou lenost. skončí otrhaní a chudí. Poslouchej svého otce, který ti dal život, a nikdy nepohrdej svou matkou, když je stará“ (Přísloví 23:19-22)

Ve všech těchto příslovích, která jsme ti zanechali, ti jen radí, abys naslouchal svým rodičům nebo dospělým, protože oni milují jen tebe a hledají tvé dobro, chtějí s tebou sdílet lásku Boží. Snažte se být na cestě oporou a usmívejte se, respektujte všechny lidské bytosti a uznejte, že mají znalosti, proto byste se měli obklopit dobrými přáteli, těmi, kteří mají také hodnoty a sny, kteří vám chtějí pomoci dělat dobrá rozhodnutí.

Verše o přátelství

V bibli také můžete najít mnoho veršů, které vám říkají o přátelství, v životě každého člověka je nutné mít přátele, protože s nimi můžete sdílet skvělé chvíle a mít stejnou vizi života.

„Ať je Bůh součástí tvého příběhu, tvůj svrchovaný Pane, ty jsi má naděje a v tebe jsem vždy důvěřoval od mládí“ (Žalm 71:5)

 

„Žádám tě jen, abys měl odvahu a byl pevný, abys dodržoval zákon, který dal Mojžíš, nesmíš se od něj odchýlit, abys mohl být ve všem úspěšný. Recitujte knihy zákona a meditujte o jeho slovu dnem i nocí a buďte přísní v souladu s tím, co je tam napsáno. Tímto způsobem budete prosperující a úspěšní. nařizuji ti. Buďte silní a odvážní, nebojte se a neztrácejte odvahu, neboť Hospodin, váš Bůh, bude vždy s vámi, kamkoli půjdete“ (Jozue 1:7-9).

"Napsal jsem vám, rodiče, protože mě znáte od počátku, a psal jsem vám, mladí, protože jste silní a Slovo Boží ve vás zůstane, protože jste zvítězili nad Zlým" (1 Jan 2:14)

„Jak může mít mladý člověk celý život? Jen žít podle slova“ (Žalm 119:9)

"Mladí, staří i děti chválí Hospodina, neboť jeho jméno je veliké a jeho nádhera nad zemí i nebem" (Žalm 148:12-13)

„Raduj se, mladý muži, v mládí a ať se tvé srdce raduje v dospívání. Následuj impulsy, které ti dává tvé srdce, a reaguj na to, co vidí tvé oči, ale musíš vědět, že tě za to všechno bude soudit Bůh“ (Kazatel 11:9)

„Stejným způsobem se mladí lidé nechají podrobit starším. Při jednání s nimi buďte pokorní, protože Bůh je proti pyšným a děkuje těm, kdo jsou pokorní. Potom se pokořte pod mocnou ruku Boží, abyste byli v pravý čas povýšeni“ (1. Petr 5:5-6).

V celé Bibli se vám dostane jen uspokojení, když se ohlédnete zpět, uvidíte, že Bůh byl vždy ve vašem životě, zasáhl za vás při mnoha příležitostech, proto si musíte dát dar důvěry v Boha, protože jste mladý, nelituj tohoto rozhodnutí, musíš být světlem, životem, který pomáhá druhým mít inspiraci, a životem, který učí Krista, ať jdeš kamkoli, snaž se všem ukázat, že jsi ten nejlepší člověk, kterého kdy poznali.

Proto, chcete-li být prosperující a úspěšní, musíte rozjímat o Božím slově a plnit to, co říká, protože jen Bůh ví, co je pro vás dobré, má vaši přidělenou cestu a chce být průvodcem vašich kroků, proto musíte být poslušní Bohu a ukázat, že jste statečný člověk a beze strachu z toho, že se budete cítit Bohem milováni.

Když posloucháte své rodiče a starší lidi, plníte pověření od Boha, protože v sobě mají moudrost, kterou získávají až za léta. Možná si myslíte, že starší lidé jsou otravní, ale není to tak. Když si s nimi sednete k rozhovoru, uvidíte, že jsou zdrojem znalostí, které na univerzitě ani v zaměstnání nikdy nenajdete.

Když si přečtete bibli, uvidíte mnoho případů mladých lidí, kteří se řídili učením starších lidí a dokázali zaujmout významné postavení ve společnosti, řídili se radami moudrých mužů své doby, a pokud chcete vědět více, podívejte se příklad Ježíše, který vždy poslouchal své pozemské rodiče a svého nebeského otce, aby naplnil to nejlepší poslání na světě dát svůj život za tebe, abys měl spásu ve věčném životě, v životě, ve kterém on bude při tvém straně navždy.

Pokud se vám toto téma zdálo velmi zajímavé, můžeme vám doporučit, abyste si přečetli tyto další odkazy:

Motivační fráze pro mladé lidi

Dynamika pro mladé křesťany

Křesťanská témata pro rodinu


Obsah článku se řídí našimi zásadami redakční etika. Chcete-li nahlásit chybu, klikněte zde.

Buďte první komentář

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

*

  1. Odpovědný za data: Actualidad Blog
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.